Mapa strony

POWODZENIE INNOWACJI
PAPROTNIKI KOPALNE
American Marketing Association definiuje markę w następujący sposób
Konkurencja monopolistyczna
"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epok
LOGISTYKA
Broniewski - poeta buntu i przeżyć osobistych
41. Zaprezentuj twórczość Tuwima, Broniewskiego, Leśmiana oraz futurystów
Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu
Radość życia – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.
KAPITAŁ INTELEKTUALNY W BIZNESIE
Ludowość i prawdy moralne w II części "Dziadów" A. Mickiewicza
Ocena zagrożenia upadłością.
Międzynarodowy układ sił na linii Północ-Południe po rozpadzie systemu dwubiegunowego
Akcja- instrument finansowy emitowany przez spółkę akcyjną, jest częścią kapitału akcyjnego, na wartość realną akcji nie ma wpływu stopa inflacji w przeciwieństwie do obligacji.
55. Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.
Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści.
Katastroficzna wizja przyszłości świata w „Szewcach” S. I. Witkiewicza
Przekształcanie form sprawozdawczych w formy analityczne.
PODATEK – DEFINICJA, CECHY, KLASYFIKACJA. ZASADY PODATKOWE, FUNKCJE PODATKÓW
Typowe gatunki literackie pozytywizmu
KARTA PODATKOWA
Treść zadania
31. Prometeusz, Ikar, Syzyf - realizacja określonych postaw
Bóg i natura w twórczości Jana Kochanowskiego
Administracja Publiczna w RP
POJĘCIE AKCJI
Motyw poety i poezji
Badanie cech charakteryzujących wymagania klienta wobec nowej linii produktów
Bohaterowie-konflikt racji osob. i społecz
ZJAWISKO BEZROBOCIA
Propozycje zbawcze w III części "Dziadów"
OBECNY SYSTEM EMERYTALNY
Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych
Polityka regionalna w regionie łódzkim
1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji.
Streszczenie Bibli
Wzorce osobowe w literaturze średniowiecza wyrazem ideałów epoki
Widzenie filistra w literaturze polskiej
Sily napędowe klimatu.
Wolne Miasto Kraków
GPW
Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.
Cykl życia projektu inwestycyjnego.
66. Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.
Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu
Metody i procedury windykacji kredytów i restrukturyzacji tzw. złych
Join venture
Czynniki wpływające na rentowność banku
38. Motyw śmierci i jego różne oblicza na podstawie wybranych utworów
„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.
Atom
"Lalka" to powieść o straconych złudzeniach - czy się z tym zgadzasz
Streszczenie Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem – Mikołaj Rej
47. Zbrodniarz ofiara wlasnej zbrodni. Powolaj sie na wlasciwe utwory literackie.
Polityka fiskalna w Polsce
Metody zarządzania ryzykiem kredytowym
POLITYKA KADROWA
Jakie hasła programy pozytywistycznego odnajdujemy w nowelistyce tego okresu.
Twórczość Marka Hłaski - wyrazem pokoleniowej reakcji na stalinizm i pozorność październikowej odwilży
Podział dochodu narodowego:
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.
87. LUD I LUDOWOŚĆ JAKO INSPIRACJA ORAZ JAKO TEMAT W LITERATURZE POLSKIEJ.
Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka, na podstawie poznanych w szkole utworów literackich.
„Dziady” A. Mickiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych.
Motywy autobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza
12. Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka, na podstawie poznanych w szkole utworów literackich.
Oświecenie
Gatunki literackie średniowiecza.
Romantyczna biografia Kordiana
POLITYKA CENY
Cechy charakterystyczne zarządzania strategicznego to:
POLITYKA PIENIĘŻNA – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY, DZIAŁANIE, WADY, ZALETY
Przedstaw cechy charakterystyczne działalności lokacyjnej zakładu ubezpieczeń
analisis - grec. rozlozenie
Streszczenie Moralność pani Dulskiej – Gabriela Zapolska
Jakich problemów dotyczy polemika między Podkomorzym a Starostą w "Powrocie posła" J. U. Niemcewicza?
Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego
Afirmacja codzienności w poezji XX - lecia międzywojennego
Asymetryczny model duopolu von Stackelberga
Poezja młodopolska bliska czy daleka współczesnemu odbiorcy ?
Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza:
Filozofia życiowa zaprezentowana w "Pieśniach" J. Kochanowskiego
Pierwsze państwa słowiańskie .
41. Tragizm losów i bohaterstwo człowieka w walce z totalitaryzmem we współczesnej literaturze polskiej i obcej.
Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki.
Świat wartości a determinacja człowieka przez historię - moje rozważania o „Innym Świecie” Grudzińskiego.
Tradycje chwały wojennej i codzienności życia szlacheckiego w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza.
Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa
Powstanie, podstawy prawne oraz cel działania funduszy emerytalnych.
Formy kredytu
Strategie opracowane przez Portera
KULTURA ŚREDNIOWIECZA
Dzielenie i łączenie kont
Streszczenie Wierszy – Mari Konopnickiej
Kult wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida
24. Temat: ”Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola zieloność............i kwiaty” (C.K. Norwid). Obraz ojczyzny w przekazie twórczości minionych epok
Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i ok
„Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach literackich.”
BADANIA MARKETINGOWE
MAŁY, WIELKI KORDIAN
WARUNKI ŻYCIA W LAGRACH I ŁAGRACH
Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworów literackich
“Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego
Fale elektromagnetyczne. Teoria Maxwella.
PAPIERY WARTOŚCIOWE
97. „ROMANTYCZNE I WSPÓŁCZESNE MYŚLENIE O WOLNOŚCI. ROZWAŻ PROBLEM NA WYBRANYCH UTWORACH LITERACKICH”
Konto księgowe
Maria Konopnicka “Nowele”
Motyw Nike
Geneza i istota marketingu:
Cele sponsoringu.
Chrzest polski.
OKREŚLENIE PLANOWANIA BIEŻĄCEGO
1. CO WYRAŻA ISTOTĘ MARKETINGOWEJ ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA?
Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)
Faktoring
„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że "Kordian" jest dojrzałym dramatem o niedojrzałym bohaterze?
Historia bankowości centralnej w Polsce
Przedstaw klasyfikację ubezpieczeń gospodarczych
ISTOTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Portret inteligenta w literaturze polskiej
Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym
Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3-4 utworach różnych epok.
Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni”
ZAŁOŻENIA KONCEPCJI CIĄGŁEGO DOSKONALENIA PROCESU ZARZĄDZANIA TJ. KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT
bohater-Konflikt_racji_w_sumieniu
“Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza
Prędkości kosmiczne.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
RYNEK PIENIĘŻNY
Sposoby upadlania człowieka w sowieckich obozach w świetle książki Gustawa Herlinga - Grudzińskiego „Inny świat”.
„Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Środki techniczne: magazynowanie
Różne ujęcia tematyki wiejskiej w literaturze renesansu
ANALIZA STRUKTURY
I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem
Rynki pracy
Akcje i obligacje
LOGISTYKA DYSTRYBUCJI
Przemówienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Janusza Kaczurby,
12. Dom w literaturze - odejścia i powroty
KAMPANIA REKLAMOWA BANKU „PHONE BANK”
Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.
SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY
Podstawowe struktury organizacyjne i ich charakterystyka.
Dystrybucja produktów:
Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja
1. Opis problemu organizacyjnego:
„Antygona” Sofokles
Powstanie i rozwój rynków w czasie
Ocena arystokracji i mieszczaństwa w "Lalce" B. Prusa
“Grażyna”
Budżet państwa składa się z dwóch części:
Adam Mickiewicz “Grażyna”
Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”
Benchmarking
Papier wartościowy
Literatura romantyczna – relikt przeszłości czy wciąż żywa tradycja?
Różne ujęcia tematu wieś w literaturze
Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.
Przedstaw model osobowości bohatera romantycznego i jego ewolucje w literaturze polskiej tego okresu.
PODEJŚCIE SEKTOROWE DO ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO.
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW BANKOWYCH
MOTYW PRACY W LITERATURZE,SPOJRZENIE NA PRACĘ(POZYTYWIZM)
Określenie przedmiotu nauki o przedsiębiorstwie.
Powstanie Listopadowe
Kryteria oceny projektu inwestycyjnego.
48. Życie jest jak proces, można je wygrać lub przegrać. Rozważ w oparciu o wybrane kreacje literackie.
Analiza szeregów czasowych
Burza mózgów
Bohater-kariery polityczne
Streszczenie Wierszy – Cypriana Kamila Norwida
CZĘŚĆ A – FORMUŁOWANIE MISJI
Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi
“Monachomachia Ignacy Krasicki
Indeksy giełdowe (7 stron)
MACIERZ McKINSEYA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Śmiech, refleksja, świata opisanie... Czego oczekuje od literatury jej współczesny odbiorca?
KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU.
Analiza ekonomiczna
Celem głównym projektu jest określenie działań marketingowych polegających na zwiększeniu sprzedaży na przykładzie fikcyjnej kwiaciarni „ Świat Róż’’
Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego
Szkolenia
OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE
ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TES
Epoki i utwory do nich
Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany.
JAK POWSTAJĄ LUDZKIE POSTAWY ?
PRZEPŁYW KAPITAŁU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Japonia LM outsourcing Organizacja wirtualna i telepraca Telepraca Shigeo Shingo
Niezłomna wierność ideałom - fanatyzm, imperatyw, postawa nierealistyczna, dobrowolny wybór
ANALIZA WYBRANYCH KODÓW KRESKOWYCH
ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE
Celem pracy jest określenie pozycji konkurencyjnej banku na podstawie analizy SWOT, macierzy ADL oraz badania ankietowego
MOTYWACJA PRACOWNIKÓW
Jak doszło do zjednoczenia Niemiec? (przesłanki wewnętrzne i zewnętrzne)
Próby reform gospodarczych ekipy Władysława Gomułki (1956-70)
Stefan Żeromski “Przedwiośnie”
Stefan Żeromski „Przedwiośnie”
„Monachomachia” Ignacy Krasicki
Streszczenie Powracająca fala – Bolesław Prus
Zjawiska dyfrakcji i interferencji potwierdzają falowy charakter światła.
Bohaterowie w sytuacji wyboru
Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki: a) normy grupowe (badania Mayo, Seashore˘a, Lewina), b) konformizm (eksperyment Ascha), c) facylitacja społeczna (badania Alporta, Zajonca
Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady
Popyt jest funkcją cen.
Na czym polega rentowność przedsiębiorstwa i jak ją mierzymy?
Uwarunkowania polityki regionalnej
REDYSTRYBUCJA
Streszczenie Kordiana – Juliusza Słowackiego
XX Lecie
Henryk Sienkiewicz “Nowele”
“Konrad Wallenrod.
Bohaterowie utworów S. Żeromskiego. Ocena.
Wpływ człowieka na klimat
HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.
ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA
42. Które wartości proponowane przez literaturę polską należy przenieść w XXI wiek?
WYBÓR FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Wizerunek, rola inteligencji w literaturze
Refleksje o własnej twórczości i zadaniach poety wobec narodu w utworach Juliusza Słowackiego: "Grób Agamemnona" i "Testament mój"
Powrót posła Jak wiesz w tej lekturze poglądy polityczne osób można podzielić na staroświeckie i reformatorskie.
Wieś w utworach Żeromskiego i Reymonta
FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Temat: Wieś, tematyka ludowa w literaturze młodej polski
POLITYKAZ ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW
Podstawowe struktury rynkowe
“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza
Etos rycerza i spiskowca.
Finanse publiczne
Mądrość i piękno literatury staropolskiej.
„Różne drogi do szczęścia” - Petrarka,. Rozwiń tę myśl poety odwołujac się do wybranych utworów.
REFORMY SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA INNYCH KONTYNENTACH
Konsolidacja banków
43. Wieś polska i jej mieszkańcy w wybranych utworach literatury Młodej Polski i Pozytywizmu.
Ludowy i romantyczny charakter ballad A. Mickiewicza
10. Człowiek i natura (przyroda) w literaturze polskiej - na podstawie wybranych epok.
Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna.
Pajęczynowy model równowagi rynkowej
"Lalka" czy "Trzy pokolenia"? Który z tytułów uważasz za bardziej odpowiedni dla powieści B. Prusa?
ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE ORGANIZACJI
Analiza strategiczna SPACE
Zadanie 1.
opracowanie apokalipsy
Streszczenie Trenów Kochanowskiego
Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza
Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.
Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych
Kształt miłości romantycznej
WITAMINY
Nurt troski patriotycznej w twórczości poetów i pisarzy staropolskich.
Henryk Sienkiewicz “Ogniem i mieczem”
Sąd nad społeczeństwem polskim w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego
Ruch stały prostoliniowy.
MIŁOŚĆ
MOTYW MIŁOŚĆI
Jak brzmiały główne hasła pozytywizmu i jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"?
Jakie prawdy zawarte są w „Balladach i romansach” oraz w drugiej części „Dziadów” A. Mickiewicza?
OSOBY PRAWNE
Integracja europejska
Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego
Literatura reagująca na wydarzenia_ sztuka na usługach_ utyl
Przyczyny i przebieg Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej we Francji
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Anschluss Wolnego Miasta Gdańska
Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok
swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny opisujący kształtowanie się wartości sprzedaży sera dojrzewającego Gouda
39. Taniec - ocena społeczeństwa polskiego.
„Nie-Boska komedia”
Karol Monteskiusz
Oryginalny świat poezji Leśmiana
Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych
Analiza systemu oceny okresowej pracowników
HORTEX S.A.
UPADEK POLSKI W XVIII WIEKU
aPOSTĘPOWANIE NABYWCÓW
Scharakteryzuj dorobek naukowy Taylor’a i Fayol’a.
DOBRO I ZŁO
Budżet państwa
Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej)
Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848.
Pejzaż romantyczny w literaturze
Instrumenty wykorzystywane przez NBP w celu kształtowania podaży pieniądza
Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
OKREŚLENIE FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Prawo gospodarcze - test
ISTOTA, STRUKTURA I ANALIZA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
SPOSOBY STWIERDZENIA
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
PARADYGMAT RACJONALNOŚCI STRATEGICZNEJ
Pierwiastki dobra i zła
Uzasadnij ukazanie się w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom
Analiza notowań akcji „Dębica” w okresie od 06.03.01r. do 03.05.01r.
Młoda Polska
Swobodny przepływ usług w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
Charakterystyka banku na podstawie bilansu
Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają
Ochrona ubezpieczeniowa
PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO ( 992 -1025 )
ISTOTA OCENY I RODZAJE OCENY
Zasady kompozycji III cz. „Dziadów”.
Więź społeczna może być wyrażona przez takie pojęcia jak :
“CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.
Płatnik
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DOT. FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW
Konsekwencją przyjęcia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest:
Streszczenie Wierszy – Adama Asnyka
Miłość - siła budująca czy niszcząca?
ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW
Wierzenia i bogowie Słowian
„Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta
PLAN MARKETINGOWY
Co jest przedmiotem badania ?
Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty
“Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.
Inflacja i jej wpływ na gospodarkę narodową
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.
Pieniądz
Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej.
Prawo Ściągi
“Pieśni” Jana Kochanowskiego
„Pieśni” Jana Kochanowskiego
Bankowość Internetowa
Metoda transportowa
Atrakcyjność interpersonalna
.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem:
WOJNA SECESYJNA W STANACH ZJEDNOCZONYCH
1.Czy przepis prawa to:
Podmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych
CIERPIENIE
Co jest w czlowieku? szkic do duchowego portretu czlowieka
11. CIERPIENIE
Cele makroekonomii
Czynniki wzrostu dochodu narodowego
Umowa dzierżawy
„TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI W NEGOCJACJACH”
Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej
Bolesław Prus “Lalka”
Człowiek a klimat
Hydrologia Polski
"Krzyżacy"
Subsydiarność
ANALIZA CZYNNIKÓW PRODUKCJI.
Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.
Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego
Bank
Analiza ekonomiczno-finansowa Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego
Rozbicie państwa
OKREŚLENIE ZARZĄDZANIA I FUNKCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze
Ocena społeczeństwa polskiego w poznanych utworach doby romantyzmu
Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?
Źródła prawa
Brand Metrics - próba określenia wartości marki
FUNKCJE MARKETINGOWE
Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm
Test prawda/fałsz
"Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok"
Jak literatura ukazuje mechanizmy władzy i jej wynaturzenia. Rozwiń temat na przykładzie znanych Ci utworów.
1.Gdy osoba zawodowo trudni się wykonywaniem określonych usług to w umowie zlecenia, roszczenie o wynagrodzenie i zwrot wydatków przedstawi się:
“Zemsta” Aleksander Fredro
SPIS TREŚCI
20. Temat: Miłość niejedno ma imię
Homer
Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.
98. Etos rycerza i spiskowca.
PRAWO CYWILNE
Główne założenia polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.
Cykl życia produktu
Sposób obliczania funduszy własnych
Monarchia absolutyzmu oświeconego w Europie wschodniej.
Literatura „czasów pogardy” swoistą kroniką losów człowieczych.
Starożytność
Młodzi gniewni
Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga.
Podstawy teorii producenta - teoria kosztów
REKRUTACJA
Proces doboru pracownika
Zmagania człowieka z przeciwnościami losu
„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji.
„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Marketing test !!
Metody restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw przez banki
Zmiany punktu równowagi w wyniku przesunięcia funkcji podaży i popytu
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYCENY
28. Temat: Polaków portret własny w literaturze staropolskiej i oświeceniowej
bohatera szlachetny (klęska)
„Zemsta” Aleksander Fredro
Problematyka patriotyczna w literaturze i publicystyce polskiego odrodzenia
2. B a n k o w y p l a n k o n t
Natura - rola natury w utworach A. Mickiewicza
KOBIETY Z NOCY I DNIE ORAZ GRANIA
STRATEGIA MARKETINGOWA W SEKTORZE USŁUG KURIERSKICH NA PRZYKŁADZIE DH
EKONOMETRIA
Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?
W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?
Wprowadzenie
REFORMACJA W EUROPIE W XVI WIEKU .WOJNY RELIGIJNE .
SPRAWDZIAN Z HISTORII
Sprawę polską na Kongresie Wiedeński
Struktura organizacyjna
SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001
KONCEPCJA PAŃSTWA DOBROBYTU
budowa zewnętrzna
“Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie”
Omów koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym.
Sprawa chłopska od powstania kościuszkowego do początku XX wieku.
Rynki oligopolistyczne.
Budżet gminy
Spółka jawna
Streszczenie Konrada Wallenroda – Adama Mickiewicza
Strategia podatkowa firmy
Obligacje
Bank centralny Polski
PROJEKT INWESTYCYJNY
Pośrednictwo banków w zagranicznych rozliczeniach bezgotówkowych
Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji
CIERPIENIE
1. Zdefiniuj pojęcie kierowanie:
Budowa komputera
MOTYW CIERPIENIA
Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski
Informatyka - podstawy
Analiza czynnikowa
Formuła telewizji publicznej w Polsce
MODEL EKONOMETRYCZNY
Pieniądze przeciw ideii
ISTOTA GOSPODAROWANIA KAPITAŁEM
28 wyjaśnij pojęcie kierowanie i zarządzanie
Rola kredytowania w przedsiębiorstwie (5 stron)
Podstawy teorii producenta - teoria produkcji
OUTSOURCING
STRATEGIA EURODYSTRYBUCJI
Rynek papierów wartościowych. Akcje
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
19. Młodzi gniewni-MŁODOŚĆ
Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów
17. “CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.
1.W ujęciu k.c. wybór należnych kupującemu roszczeń jest dopuszczalny :
33. LITERACKIE OBRAZY RODZINY W TWÓRCZOŚCI POLSKICH PISARZY; ICH FUNKCJA
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA:
Analiza kultury w organizacji na podstawie PIA PIASECKI S.A.
... Człowiek człowiekowi wilkiem”
SKARB PAŃSTWA
Sponsoring to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie
WZORCOWY MODEL NEGOCJATORA
“Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
Proszę nie sugerować się odpowiedziami, gdyż mogą być błędne 
PROMOCJA JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU
Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.
Prawo w UE
Makroekonomia-
EKONOMIA KEYNESOWSKA
Projekt procesu produkcyjnego
ZARZĄDZANIE KADRAMI
Cechy romantyzmu, światopogląd, epoka.
Państwo_jako_najwyższa
Menedżer: kierownik, menedżer, lider
INNOWACJE
Marketing ubezpieczeń
18. Jakie wartości literatury staropolskiej pozostają aktualne także dzisiaj? - polemika z tematem.
TRANSPORT
Monitoring
Bohater tragiczny w literaturze światowej
Kierowanie konfliktem w organizacji
ELEKTRONICZNE KARTY BANKOWE
Na czym polega globalizacja i kto jest nią zagrożony?
Typy zachowań w procesie komunikowania się
Wpływ zmian ceny rynkowej na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa.
STRTEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
SOPLICOWO KRAINĄ IDYLLI
20. "MŁODZIEŻ, JEJ ZADANIA I POSTAWY W LITERATURZE RÓŻNYCH EPOK"
“Kordian Juliusza Słowackiego
Finanse międzynarodowe - test
Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym...
“Kordian” Juliusza Słowackiego
BEZROBOCIE I INFLACJA
S T U D I U M P R Z Y P A D K U:
Wydatki publiczne są najczęściej rozumiane jako wydatkowanie środków pieniężnych przez
Organizacje: ONZ
Futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm jako techniki artystyczne
Biblja w literaturze
Tabela nr 1. Zaległości w spłacie kredytu mieszkaniowego w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures.
POPYT
45. II Wojna Swiatowa
Podstawy finansów - ściąga
Różne oblicza miłości
„Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobra”. Skomentuj tę myśl odwołując się do wybranych utworów literacki
Estymacja przedziałowa parametrów strukturalnych zbiorowości generalnej
Produkt jako element marketingu
ANALIZA SPACE
6. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga.
PODATNIK W ROZUMIENIU USTAWY O PODATKU VAT

Strona 5 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>