Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Główne narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznejGłówne narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej

Zagraniczna polityka handlowa aby móc prawidłowo funkcjonować „wypracowała” odpowiednie narzędzia.
Przez pojęcie narzędzi zagranicznej polityki handlowej rozumie się elementy mechanizmu ekonomicznego funkcjonującego w danym kraju, wykorzystywane przez państwo do oddziaływania na podmioty gospodarcze pod kątem osiągnięcia celów tej polityki.
Narzędzia te możemy podzielić na dwa rodzaje:
1. Służące państwu do oddziaływania na wszystkie podmioty gospodarcze w danym kraju;
2. Służące państwu do oddziaływania wyłącznie na podmioty uczestniczące bezpośrednio w stosunkach gospodarczych z zagranicą.
Do pierwszej grupy możemy zaliczyć kurs walutowy, stopę %, budżet państwa, podatki i politykę fiskalną, pieniądz, ceny itp.
Druga grupa obejmuje cła, ograniczenia parataryfowe i pozataryfowe.

Narzędzia ogólnej polityki ekonomicznej i zagranicznej polityki ekonomicznej pozostają w ścisłym związku; zmiana jednych wpływa na pozostałe. Wynika to z faktu, iż zagraniczna polityka ekonomiczna jest częścią polityki ekonomicznej państwa. Zmiany ogólnej polityki ekonomicznej, jej celów, środków i narzędzi wywierają wpływ na zagraniczną politykę ekonomiczną i odwrotnie. Przekształcenia w zagranicznej polityce ekonomicznej oddziałują na ogólną politykę ekonomiczną.
                           


Kolejny temat to Żywot Karola Wielkiego:

Żywot Karola Wielkiego Żadna z wojen, prowadzonych przez naród Franków, nie była bardziej uparta, zacięta i wyczerpująca. Sasi, jak niemal wszystkie ludy zamieszkujące Germanię, dzicy z natury, czcili demony i nienawidzili naszej religii, a nie było dla nich praw ani boskich, ani ludzkich, których by nie pogwałcili, nie uważając tego bynajmniej... (...)


Kolejny temat to Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej:

Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej Kodeks jest to obszerny akt normatywny, oparty na jednolitych zasadach, zazwyczaj w formie ustawy, regulujący w sposób kompleksowy pewną dziedzinę stosunków. Aktualnie w Polsce obowiązuje szereg kodeksów, np: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania karnego, i inne. Potocznie nazwę... (...)


Kolejny temat to Minimum socjalne:

Minimum socjalne. Definiuje się to jako kwotę pieniężnych środków umożliwiających w minimalnej mierze zaspokojenie potrzeb określonego typu gospodarstw domowych na poziomie uznanym za niezbędny na danym etapie rozwoju kraju. Badanie i określanie. Minimum społeczne polega na ustaleniu stałego zestawu dóbr i usług służących zaspokojeniu określonych grup potrzeb (żywność, odzież... (...)


Mapa strony