Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SPÓLKIANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SPÓLKI

W ramach analizy sytuacji majątkowej ocenia się:
1.wielkość, strukturę i dynamikę aktywów,
2.wykorzystanie aktywów.

Dla uproszczenia wstępnej analizy dane o aktywach spółki przekształciłam w analityczny bilans.
BILANS ANALITYCZNY - AKTYWA
Składniki aktywów Stan na koniec roku Zmiana
ubiegłego bieżącego
Kwota % Kwota % Kwota %
Aktywa trwałe 12157 22,27 13995 26,03 1838 15,12
I.Wartość niem.i prawne 1401 2,57 1433 2,67 32 2,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe 10722 19,64 12528 23,30 1806 16,84
III. Finansowe aktywa trwałe 34 0,06 34 0,06 0 0
Aktywa obrotowe 41786 76,54 39189 72,90 -2597 -6.22
I. Zapasy 14070 25,77 13434 24,99 -636 -4,52
II. Należności i roszczenia 18225 33,38 21269 39,56 3044 16,70
III. Inwestycje krótkoterminowe 9491 17,38 4486 8,34 -5005 -52,73
1. Środki pieniężne 9491 17,38 4486 8,34 -5005 -52,73
Rozliczenia międzyokresowe 654 1,20 576 1,07 -78 -11,93
Aktywa ogólne 54597 100 53760 100 -837 -1,53
Dane, wyniki obliczeń wskaźników struktury majątku, jak też wskaźniki dynamiki poszczególnych elementów aktywów nasuwają następujące wnioski:
• W latach 1999 – 2000 w Spółce Pollena - Ewa nastąpiły istotne zmiany struktury majątkowej: udział majątku trwałego w aktywach ogółem zwiększył się z 22% do 26%, głównie w wyniku wzrostu rzeczowych aktywów trwałych o 16% w porównaniu do roku ubiegłego.                              
                                                                              Majątek trwały
• Podstawowy wskaźnik struktury aktywów =    * 100%
                                                                            Majątek obrotowy

- rok ubiegły  PWSA = 12157/41786 * 100% = 29,09%
- rok bieżący PWSA = 13995/39189 * 100% = 35,71%             PWSA = 6,62%
Wskaźnik ten jest syntetyczną miarą stopnia elastyczności przedsiębiorstwa. Wzrost tego wskaźnika świadczy o tym, że ma miejsce zmniejszenie elastyczności i podwyższenie stopnia ryzyka. Wskaźnik ten uległ podwyższeniu o ponad 6%.
• Na podstawie analizy aktywów obrotowych spółki stwierdzam, że ich udział w majątku ogółem uległ zmniejszeniu z 76% do 72% w roku bieżącym. Wszystkie pozycje aktywów obrotowych uległy zmniejszeniu z wyjątkiem należności i roszczeń, które wzrosły o ponad 16%.
• Największy spadek odnotowałam w pozycji inwestycji krótkoterminowych. Środki pieniężne zmalały o 52%.
• Wzrost rzeczowego majątku trwałego i jednoczesny spadek niemal wszystkich pozycji majątku trwałego nie jest zjawiskiem pożądanym, gdyż podwyższa ryzyko.

2. Analiza wykorzystania aktywów

W tej analizie odpowiada się na pytanie o efekty majątku zaangażowanego w przedsiębiorstwie.  Podstawowe wskaźniki wykorzystywane w analizie przedstawiają się następująco:
                                                                                       Przychody ogółem
a) Wskaźnik wykorzystania aktywów, WWA =      * 100%
                                                                              Przeciętny stan aktywów ogółem                                                        

                                    81262+622+746
Rok ubiegły: WWA =  = 1,51
                                           54597

                                     74014+1593+1201
Rok bieżący: WWA =  = 1,42
                                             53760

WWA można interpretować dwojako:
- ile przychodu przypada na 1 zł zaangażowanego majątku,
- ile obrotów wykonały w ciągu roku zaangażowane aktywa.

Wskaźnik wykorzystania aktywów w badanej spółce uległ zmniejszeniu z 1,49 do 1,38 w roku badanym. Jest to sytuacja niekorzystna, bo w roku ubiegłym w spółce 1 zł zaangażowanego majątku przynosiła 1,51 zł przychodu, a w roku badanym wynik ten to 1,42 zł uzyskany z 1 zł majątku.
To samo znaczenie ma ta zmiana, jeśli chodzi o interpretację odnośnie ilości obrotów w ciągu roku. Wykorzystanie majątku pogorszyło się.
                                                                                Przychody ze sprzedaży
b) Wskaźnik wykorzystania zapasów, WWZ/r =    
                                                                                Przeciętny stan zapasów
                                       81262
Rok ubiegły: WWZ =   = 5,78
                                       14070
                                     
                                     74014  
Rok bieżący: WWZ =   = 5,51
                                     13434

Sytuacja jest niekorzystna, gdyż WWZ spadł z 5,78 razy do 5,51 razy w roku bieżącym. Zapasy obracają się wolniej.                                                
                                                                                         T (365)
      Wskaźnik wykorzystania zapasów w dniach, WWZ/d =  
                                                                                          WWZ/r  
                                                           365        
W roku ubiegłym: WWZ/d =   = 63,15 dni
                                                 5,78

                                                 365
W roku bieżącym: WWZ/d =  = 66,24 dni
                                                 5,51                                                                                            

Powyższe wyniki wskazują również tendencję spadkową, gdyż cykl obrotu zapasami wydłużył się z 63 dni do 66 dni w roku badanym. Oznacza to, że wydłużył się okres unieruchomienia środków pieniężnych zaangażowanych w badanym składniku majątku.

                                                                                  Przychody ze sprzedaży
c) Wskaźnik wykorzystania należności, WWN/r =   
                                                                       Przeciętny stan należności


                                                         81262        
W roku ubiegłym: WWN/r =   = 4,46
                                               18225

                                               74014  
W roku bieżącym: WWN/r =  = 3,48
                                                        21269

Badany wskaźnik mówi o pogorszeniu się sytuacji wykorzystania należności, gdyż uległ on zmniejszeniu z 4,46 raza do 3,48 raza w roku badanym.
                                                                                                  365
 Wskaźnik wykorzystania należności w dniach, WWN/d =   
                                                                                                 WWN/r  

                                                           365
W roku ubiegłym: WWN/d =   = 81,84 dni
                                                 4,46

                                                365
W roku bieżącym: WWN/d=  = 104,89 dni
                                                         3,48

Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, gdyż okres ściągania należności wydłużył się z 81 dni do 104 dni w roku badanym.
                                                                                             
d) Wskaźnik stopnia zużycia środków trwałych( wskażnik umorzenia):

                                                              Umorzenie środków trwałych
                                 Wsk.um.=   * 100 %
                                                  Wart. netto śr. trwałych + umorzenie śr. trwałych

Wskaźnik ten jest podstawą oceny decyzji zakupu nowych środków trwałych.
Wskaźnik nie został przeze mnie obliczony, gdyż w informacjach uzupełniających do bilansu spółki nie ma pozycji „umorzenie środków trwałych”.

II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

1) Analiza wielkości struktury i dynamiki pasywów .

BILANS ANALITYCZNY -  PASYWA
Składniki pasywów Stan na koniec roku Zmiana
Ubiegłego Bieżącego
Kwota % Kwota % Kwota %
Kapitał własny 33615 61,57 36373 67,66 2758 8,20
I. Kapitał podstawowy 5659 10,37 5659 10,53 0 0
II. Kapitały zapasowe i rezerwowe 22610 41,41 26145 48,63 3535 15,63
III. Wynik finansowy 5346 9,79 4569 8,50 -777 -14,53
Zobowiązania 20804 38,10 16921 31,48 -3883 -18,66
I. Zobowiązania krótkoterminowe 20804 38,10 16921 31,48 -3883 -18,66
Pasywa ogółem 54597 100 53760 100 -837 -1,53

Kapitał własny 33615 100 36373 100 2758 8,20
Zobowiązania długoterminowe 0 0 5659 0 0 0
Kapitał stały 33615 100 26145 100 2758 8,20

Zysk na zwiększenie kapitału wł. 3786 70,82 2936 64,26 -850 -22,45
Zysk podzielony 1560 29,18 1633 35,74 73 4,68
Wynik finansowy okresu ogółem 5346 100 4569 100 -777 -14,53
Kapitał własny po podziale zysku 32055 58,71 34740 64,62 2685 8,38

W pasywach bilansu nastąpiły także istotne zmiany. Kapitały własne spółki wzrosły z 61% do 67% w okresie badanym. Największy wzrost wykazały kapitały zapasowe i rezerwowe – o ponad 15%. Jednak mimo wzrostu kapitałów, firma poniosła straty w roku badanym.
Udział wyniku  finansowego w kapitale własnym uległ obniżeniu z 9% do 8%. W wartości względnej jest to zmiana o ponad 14% w stosunku do okresu poprzedniego.
Zmniejszeniu uległy także zobowiązania krótkoterminowe z 38% do 31%. Jest to pozytywna zmiana.

Wskaźnik samofinansowania mówi o udziale kapitałów własnych w całości pasywów i ma on następującą postać:  
                                                         Kapitał własny
                                                        * 100 %
                                                        Pasywa ogółem

                                                     33615 * 100%
W roku ubiegłym: Wsk.sam =   = 61,57 %
                                                        54597

                                                36373 * 100 %
W roku bieżącym: Wsk.sam=  = 67,66 %
                                                              53760

Sytuacja jest korzystna, gdyż udział kapitałów własnych w całości pasywów uległ zwiększeniu z 61% do 67% w roku badanym.

                                                             Zobowiązania ogółem
Wskaźnik zadłużenia, Wsk.zadł. =  * 100%
                                                                 Pasywa ogółem

                                                            20804
W roku ubiegłym: Wsk.zadł. =   *100% = 38,10 %
                                                   54597

                                                  16921
W roku bieżącym: Wsk.zadł.=   * 100% = 31,48 %
                                                            53760

Sytuacja jest korzystna, gdyż zmniejszyło się zadłużenie przedsiębiorstwa z 38% do 31% w roku badanym.

2) Analiza powiązań kapitałowo – majątkowych.
Aspekt długoterminowy
WPAT – wskaźnik pokrycia aktywów trwałych
         Kapitał stały (kapitał własny gdy nie ma zobowiązań długoterminowych)
WPAT =  * 100%
                                                      Aktywa trwałe

                                                        33615
W roku ubiegłym: WPAT =   *100% = 27,66 %
                                               12157

                                             36373      
W roku bieżącym: WPAT=   * 100% = 25,99 %
                                                       13995  

Sytuacja jest niekorzystna, gdyż aktywa trwałe są w mniejszym stopniu finansowane kapitałem własnym, o czym świadczy zmniejszenie się WPAT z 27% do 25% w roku badanym.
W analizie relacji kapitałowo – majątkowych należy zwrócić uwagę na to, czy majątek trwały i obrotowy finansowany jest zgodnie z zasadą, że składniki aktywów o określonym stopniu płynności powinny być finansowane pasywami o odpowiadającym im stopniu wymagalności.
Aspekt krótkoterminowy
a) WPAO – wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych
                 Zobowiązania krótkoterminowe
WPAO =    * 100%                                                      
                          Aktywa obrotowe
                                                       
                                                        20804    
W roku ubiegłym: WPAO =   *100% = 49,79 %
                                               41786

                                              16921
W roku bieżącym: WPAO=   * 100% = 43,18 %
                                                       39189

Zobowiązania krótkoterminowe pokrywają w mniejszym stopniu aktywa obrotowe, o czym świadczy spadek WPAO z 49% do 43%. Jest to sytuacja ogólnie korzystna, bo zmalało zadłużenie krótkoterminowe.

Wzorcowe relacje kapitałowo – majątkoweAKTYWA PASYWA
Majątek trwały Kapitał własny (stały)
---------------------------------------
Kapitał obrotowy
Majątek obrotowy netto
----------------------------------------
Majątek obrotowy
Zobowiązanie krótkoterminoweKapitał własny w obrocie = Kapitał własny – Aktywa trwałe

W analizowanej spółce wartość kapitału obrotowego wynosi:
W roku ubiegłym: KO = 33615 – 12157 = 21458
W roku bieżącym: KO = 36373 – 13995 = 22378
Zmiana: 22378 –21458 = 920
Kapitał obrotowy według różnych wzorcowych zależności powinien stanowić:
- 100 – 300% miesięcznych przychodów ze sprzedaży,
- ok. 20% aktywów.
Jednak dane przedsiębiorstwo winno samo ustalić optymalny poziom kapitału obrotowego, co jest konsensusem między wypłacalnością a efektywnością.
Ogólnie jednak wiadomo, że wartość kapitału obrotowego powinna być dodatnia, gdyż stanowi on:
- rezerwę operacyjną,
- rezerwę płynności.
Analizowana spółka spełnia ten warunek.
Kapitał obrotowy zwiększył się o 920 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to pozytywna zmiana.
3).Analiza płynności finansowej – jest to analiza powiązań kapitałowo majątkowych w obrębie majątku obrotowego i pasywów (zobowiązań) krótkoterminowych.
1. WPł III – wskaźnik płynności III stopnia (krótkoterminowej) do 1 roku              
                                            AO
     WPł III -    , wielkość wzorcowa  1,5  WPŁ III  2
                      Zobowiązań krótkoterminowych
rok ubiegły                                                              rok bieżący
                        41786                                                                                        39189
     WPł III =  = 2,01                                                      WPł III =  = 2,32
                        20804                                                                                        16921
WPŁ III zwiększył się z 2,01 do 2.32 jest to tendencja korzystna, aczkolwiek wartość wskaźnika w roku badanym przekracza wzorcowe wielkości.
2. WPł II – wskaźnik płynności finansowej II stopnia (bieżącej) do 3 miesięcy
                      AO – zapasy. Rozl. międz. czynne
     WPł II =                                            WPł II  1
                        Zobowiązania krótkoterminowe
rok ubiegły                                                                     rok bieżący
               41786 – 14070 – 654                                                   39189 – 13434 - 576
WPł II =  = 0,002                      WPł II =   = 1,48
                           20804                                                                           16921
Sytuacja jest korzystna gdyż WPł II wzrósł z 0,002 do 1,48 w roku badanym. Lecz wartość wskaźnika w obu okresach nie mieści się w granicach wzorca.

3. WPł I – wskaźnik płynności finansowej I stopnia (natychmiastowej)
                         Środki pieniężne
WPł I =                                              WPł I  0,2
               Zobowiązania krótkoterminowe

rok ubiegły                                                                              rok bieżący

              9491                                                               4486
WPł I =  = 0,46                                  WPł I =   = 0,27
             20804                                                             16981

Sytuacja jest niekorzystna, gdyż obserwuje się spadek WPł I z 0,46 do 0,27 w roku badanym. Jednak wartości wskaźników nie są zgodne ze wzorem. Nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat, gdyż nie mam innych informacji.

Ważnym aspektem powiązań kapitałowo –majątkowych jest relacja należności z tytułu dostaw, robót i usług do zobowiązań z tych samych tytułów . Informuje ona o tym, czy spółka udziela kredytu kupieckiego, czy też jest jego biorcą. Korzystniejsza jest sytuacja, gdy przedś. Jest biorącą kredytu.
         WWN/d = 81,84 dni                                                           WWN/d = 104,89 dni
rok ubiegły                                                                         rok badany
        WWZ/d = 63,15 dni                                                            WWZ/d = 66,24 dni
        WWN/d  WWZ/d                                                              WWN/d  WWZ/d

Spółka znajduje się w niekorzystnej sytuacji , gdyż jest dawcą kredytu kupieckiego. W roku badanym zwiększa się różnica pomiędzy czasem spłaty zobowiązań a okresem windykacji należności.
III.ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ

1. Ocena wielkości, struktury i dynamiki przychodów kosztów i zysków.

PRZEKSZTAŁCENIE ANALITYCZNE RACHUNKU WYNIKÓW
Elementy rachunku Wykonanie z rok Zmiana
ubiegły  bieżący  Kwota 
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81262 100 74014 100 - 7248 - 8,92
I. Przych. ze sprzedaży produktów 74616 91,82 69015 93,25 - 5601 - 7,51
II. Przych. ze sprzed. materiałów i towarów 6646 8,18 4999 6,75 - 1647 - 24,78
Koszt sprzedanych towarów i produktów 40575 49,93 35096 47,42 - 5479 - 13,50
I. Koszt wytwarzania sprzed. prod. 35849 44,12 31959 43,18 - 3890 - 10,85  
II. Wartość zakupu sprzed. towarów im. 4726 5,82 3137 4,24 - 1589 - 33,62
Zysk brutto na sprzedaży 40687 50,07 38918 82,78 - 1769 - 4,35
Koszt sprzedaży 19777 24,34 19675 26,58 - 102 - 0,01
Koszt zarządu 11216 13,80 12062 16,30 846 7,54
Zysk na sprzedaży 9694 11,93 7181 9,70 - 2513 - 25,92
Pozostałe przychody oper. 622 0,77 1593 2,15 971 156,11
Pozostałe koszty oper. 1489 1,83 1777 2,40 288 19,34
Zysk na działalności oper. 8827 10,86 6997 9,45 - 1830 - 20,73
Przychody finansowe 746 0,01 1201 1,62 455 60,99
Koszty finansowe 1479 1,82 1087 1,47 - 392 - 26,50
Zysk na działalności finansowej - 733 0,90 114 0,15 847
Zysk netto na działalności gospodarczej 8094 9,96 7111 9,61 - 983 - 12,14
Saldo wyników nad zwyżkowe 16 0,02 - 7 0,009 - 23 -143,75
Zysk brutto 8110 9,98 7104 9,60 - 1006 - 12,40
Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia 2764 3,40 2535 3,42 - 229 - 8,29
Zysk netto 5346 6,58 4569 6,17 - 777 - 14,53


Struktura przychodów i kosztów na podstawie analitycznego rachunku wyników.
Przychody r. ubiegły  r. bieżący  Zmiana 
Przychody ogółem 83230 100 76808 100 - 6422 -7,72
Przychody ze sprzed. towarów i produktów 81262 97,64 74014 96,36 - 7248 - 8,92
I. Przychody ze sprzedaży produktów 74616 89,65 69015 89,85 - 5601 - 7,51
II. Przychody ze sprzed. towarów i materiałów 6646 7,99 4999 6,51 - 1647 - 24,78
Pozostałe przychody oper. 622 0,75 1593 2,07 971 156,11
Przychody finansowe 746 0,90 1201 1,56 455 60,99


Koszty r. ubiegły  r. bieżący  Zmiana 
Koszty ogółem 74536 100 69697 100 -4839 -6,49
Koszty ze sprzed. towarów i produktów 40575 54,44 35096 50,36 -5479 -13,50
I. Koszty ze sprzedaży produktów 35849 48,10 31959 45,85 -3890 -10,85
II. Wartość zakupu sprzed. towarów              i materiałów 4726 6,34 3137 4,50 -1589 -33,62
Koszt sprzedaży 19777 26,53 19675 28,23 -102 -0,50
Koszt zarządu 11216 15,05 12062 17,31 846 7,54
Pozostałe przychody oper. 1489 2,00 1777 2,55 288 19,34
Koszty finansowe 1479 1,98 1087 1,56 -392 -26,50


Przychody ze sprzedaży w 2001 r. zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego  o 8,9%, przy czym przychody ze sprzedaży produktów zmniejszyły się o 7,5%.
Przyczyn spadku sprzedaży można szukać w obniżeniu realnych dochodów społeczeństwa, wzroście bezrobocia, a co za tym idzie zmniejszeniu się popytu na artykuły nie będące artykułami pierwszej potrzeby.

Pozostałe przychody operacyjne wzrosły w badanym okresie o ponad 150%, przy znacznie niższym wzroście pozostałych kosztów operacyjnych o 19,34% w stosunku do roku ubiegłego.
W wyniku wzrostu przychodów finansowych o 61% i jednoczesnym zmniejszeniu kosztów finansowych o 26,50%.zysk na działalności finansowej wyniósł 114 tys.zł.
Koszty okresu ogółem zmalały o 6,49% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największy spadek odnotowałam w kosztach finansowych omówionych wyżej.
Opisane relacje przychodów i kosztów w 2000 r. miały istotny wypływ na osiągnięty zysk netto w wysokości 4569 tys. zł. Jednak mimo to, zysk ten wykazuje tendencję spadkową w stosunku do roku ubiegłego, gdzie wyniósł on 5346 tys. zł. Jest to spadek o 14,53%.

2) Analiza wskaźnikowa zyskowności (rentowności).
a) WPKo – względny poziom kosztów operacyjnych (rentowność handlowa)
                                                    Koszty operacyjne
                                WPKo =  * 100%
                                               Przychody ze sprzedaży

                                              1489 + 19777 + 11216
W roku ubiegłym: WPKo =  * 100% = 39,97%
                                                          81262


                                             1777 + 12026 + 19675
W roku bieżącym: WPKo =  * 100% = 45,28%
                                                        74014

W roku bieżącym koszty operacyjne stanowiły 45,28% przychodów operacyjnych. Jest to sytuacja niekorzystna, gdyż w roku ubiegłym ten wskaźnik wynosił 39,97% i wzrósł o 5,31%. Świadczy to o tym, że zysk zmniejszył się.

b) WZP – wskaźnik zyskowności sprzedaży (marża na sprzedaży)
                                     Zysk netto
                WZP =   * 100%
                             Przychody operacyjne
                                           
                                            5346
W roku ubiegłym: WZP =  * 100% = 6,58%
                                           81262

                                           45609
W roku bieżącym: WZP =  * 100% = 6,17%
                                           74014

W roku bieżącym wskaźnik marży na sprzedaży obniżył się do 6,17% z 6,58% w roku ubiegłym. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwo pozostawia do swojej dyspozycji mniej zysku w porównaniu z rokiem ubiegłym.

c) WZAog – wskaźnik zyskowności aktywów ogółem
                                  Zysk netto
             WZAog =  * 100%
                              Aktywa ogółem


rok ubiegły                                                    rok bieżący

                  5346                                                                      4569
WZAog =  100  = 9,79                    WZAog  =    100  = 8,50 
                 54597                                                                     53760
                                                     =  1,29 

Sytuacja jest niekorzystna, gdyż wskaźnik wykazuje tendencję spadkową WZAog. spadł z 9,79  do 8,50  w roku bieżącym. W badanym okresie aktywa zaangażowane w społce wypracowały 8,50  zysku netto, podczas gdy w roku ubiegłym ta wielkość wynosiła 9,79 

d). WZKwł – wskaźnik zyskowności kapitałów własnych
                       Zysk netto
WZKwł =   100 
                     Kapitał wlasny

rok ubiegły                                                    rok bieżący
                   5346                                                                         4569
WZKwł =   100  = 15, 90                    WZKwł =   100  = 12,56 
                  33615                                                                       36373
                                                        =  3,34 

Sytuacja jest niekorzystna, ponieważ WZKwł. w roku bieżącym, który wynosi 12,56  obniżył się w stosunku do okresu ubiegłego o 3,34 . Świadczy do o tym, że nastąpił spadek rentowności kapitałów własnych analizowanej spółki.


e). system wskaźników Du Pont’a – jest to przyczynowe spojrzenie na zyskowność.

                      Z. netto        Przych. og        Pasywa
 WZKwł. =        100 
                     Przych.og.        A. og.              K. wł.

rok ubiegły

                       5346            81262          54597
WZKwł. =        100  = 15,90 
                     81262            54597          33615

rok bieżący

                      4569            74214          53760
WZKwł. =        100  = 12,56 
                     74104            53760          36373
                      Z. netto         Z. netto          Przych.og
 WZAwł. =        100 
                        A. og.          Przych.og         A. og.

rok ubiegły    

                      5346             81262        
WZAwł. =       100  = 9,79 
                     81262            54597    
 
 
rok bieżący


                      4569             74014        
WZAwł. =       100  = 8,50 
                     74014            53760    


IV. ANALIZA SYTUACJI PIENIĘŻNEJ

Bilans ruchu – zestawienie zmian składników bilansu interpretowanych jako pozyskiwanie         i wydatkowanie środków pieniężnych.

Wykorzystanie środków Zmiana Źródła pochodzenia (skąd pochodziły) Zmiana
Kwota  Kwota 
A+ A-
Wart. niem. i prawne 32 15,12 Zapasy -636 -4,52
.Rzeczowy m.trwały 1806 16,84 Pozost rozl. międzyokr. -223 -57,72
Należn. i roszczenia 3044 16,70
Rozliczenia międzyokr. 145 1,07
P- P+

Kapitał rezerwowy -9 -1,02 Kapitał zapasowy 3544 14,16
Wynik finansowy -777 -14,53 Rozl.międz.i przych. 288 61,80
Zobowiązania krótkot. -3883 -18,66
Razem zmiany 9696 Razem zmiany 4691
Zmiana stanu sr.pieniężn. 5005

Mimo tego, że spółka osiągnęła zysk w wys. 4569 tys. zł., to z kasy firmy ubyło                       środków pieniężnych na sumę 5005 tys. zł. Ma to swoje wytłumaczenie w tym, że wynik ekonomiczny finalny (zysk netto) to zysk memoriałowy a nie wynik pieniężny.

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: + 2647, jest to sytuacja korzystna, gdyż wynik ten to wartość dodatnia,
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: -5014, jest to sytuacja korzystna wg. wzorca wartość ta powinna być ujemna, firma inwestuje,
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: - 2638, jest to sytuacja niekorzystna, gdyż wartość ta powinna być dodatnia, jak miało to miejsce w roku poprzednim, gdzie przepływy finansowe wynosiły + 11602,
D. Zmiana stosunku środków pieniężnych: - 5005 w roku bieżącym. Natomiast w roku poprzednim przepływy pieniężne razem wynosiły + 8242. Ubytek środków pieniężnych       z kasy jest spowodowany  w dużym stopniu wzrostem wydatków na rzeczowe aktywa trwałe: + 1806.
V.SZYBKIE METODY OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ.

1. Szybki test
a. ocena stabilności finansowej  finansowanie
          kapitał wł.
          100 %
          kapitał og.

    rok ubiegły                                                    rok bieżący
           
             33615                                                        36373
              100 % = 61,57 %                       100 % = 67,66 %                    
             54597                                                        53760

Sytuacja jest korzystna, gdyż wskaźnik samofinansowania wzrósł z 61,57 % do 67,66 %          w roku badanym tym samym wzrósł udział kapitałów własnych w finansowaniu.

b. ocena płynności  zadłużenie w latach

                    kapitał obce
        
          zysk netto + amortyzacja


rok ubiegły                                                    rok bieżący
           
                   20804                                                          16921
             = 2,88 lat                            = 2,44 lat                    
              5346 + 1875                                               4569 + 2354

Jest to sytuacja korzystna, gdyż wartość tego wskaźnika zmalała z 2,88 do 2,44 lat w roku bieżącym. Oznacza to, że zmniejszył się stopień zależności spółki od jej kredytodawców.

c. Ocena sytuacji dochodowej  rentowność kapitału ogółem
      Zysk netto + odsetki od kapitału obcego
        100 %
                          kapitał og.


rok ubiegły                                                    rok bieżący
           
           5346 + 544                                                        4569 + 2354
            100 % = 10,79 %                       100 % = 9,54 %                    
              54597                                                                  53760

Sytuacja dochodowa uległa pogorszeniu o czym świadczy spadek wskaźnika rentowności kapitału z 10,79 % do 9,54 % w roku bieżącym.

d. ocena efektywności pieniężnej

 zysk netto + amortyzacja
  100 %
 przychody ze sprzedaży

rok ubiegły                                                    rok bieżący
           
         5346 + 1875                                                       4569 + 2354
         100 % = 8,89 %                       100 % = 9,35 %                    
              81262                                                                 74014

Sytuacja jest korzystna, bo rośnie rentowność sprzedaży. Wskaźnik ten wzrósł z 8,89 % do 9,35 % w roku badanym.

Skala ocen dla wskaźników szybkiego testu zalecana przez  P. Kralicka:

                                  Ocena
Wskaźnik bardzo dobra dobra średnia zła zagrożenie upadłością
a.  udział kapitału własnego  30   20   10   10  ujemny
b.  zadłużenie w latach  3 lat  5 lat  12 lat  12 lat  30 lat
c.  rentowność kapitału ogółem  15   12   8   8  ujemny
d.  efektywność pieniężna  10   8   5   5  ujemny

Zgodnie ze skalą Kralicka ocena przedsiębiorstwa w 2000 roku jest następująca:
a. udział kapitału wł. = 67,66 % > 30 % i jest to ocena bardzo dobra,
b. zadłużenie w latach = 2,44 lata < 3 lata i jest to ocena bardzo dobra,
c. rentowność kapitału ogółem = 9,54 % > 8 % jest to średnia ocena,
d. efektywność pieniężna = 9,35 % > 8 % jest to ocena dobra

Ogólna ocena sytuacji finansowej na podstawie wskaźników szybkiego testu jest korzystna.

2. Model w postaci funkcji dyskryminacji
Wskaźniki i wagi tworzące modele:

        Zysk netto + amortyzacja
x1 =   1,50   (wskaźnik wystarczalności pieniężnej)
              zobowiązania og.

        4569 + 2354
x1 =   1,50 = 0,61
             16921
               pasywa
x2 =   0,08         (podstawowa struktura pasywów)
          zobowiązania og.         53760
x2 =   0,08 = 0,25
         16921


       zysk brutto
x3 =   10,00                   (zyskowność aktywów)
        aktywa og.


           7104
x3 =   10,00 = 1,32
          53760


         zysk brutto
x4 =   5,00                   (zyskowność przychodów)
       przychody og


                    7104
x4 =   5,00 = 0,46      
       74014 + 1593 + 1201


                   Zapasy
x5 =   0,30                   (sprawność zarządzania zasobami)
       Przychody ze sprzedaży


         13434
x5 =   0,30 = 005      
         74014


        Przychody ogółem
x6 =   0,1                      (wskaźnik obrotowości majątku)      
             Aktywa og.


   
         76808
x6 =   0,1 = 0,14      
         53760

funkcja dyskryminacji = x1  1,5 + x2  0,08 + x3  10 + x4  5 + xx  0,30 + x6  0,1
funkcja dyskryminacji = 2,83

Skala ocen dla funkcji dyskryminacji:
Wartość graniczna                                   0
Zagrożenie niewypłacalnością              wartości ujemne
Nie ma zagrożenia                                wartości dodatnie
Sytuacja dość dobra                               >1
Sytuacja bardzo dobra                           >2

W analizowanej spółce wartość funkcji dyskryminacji w 2000 r. wyniosła 2,83, zgodnie ze skalą ocen jest to sytuacja bardzo dobra i nie ma żadnego zagrożenia niewypłacalnością.
                           


Kolejny temat to Autobiografizm:

Autobiografizm 4. "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce. albo: Subiektywne postrzeganie świata... (...)


Kolejny temat to FINANSE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH:

FINANSE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH ST – samorząd terytorialny JST – jednostka samorządu terytorialnego Administracja publiczna – jest to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich wykonywanych w celu realizacji interesu publicznego przez różne podmioty na podstawie prawa i w granicach prawa. W Polsce – administracja zdecentralizowana, co oznacza, że obok państwa istnieje wyodrębniony związek publiczno-prawny, jakim... (...)


Kolejny temat to Historia myśli ekonomicznej - Karol Marks.:

Historia myśli ekonomicznej - Karol Marks. KAROL MARKS Schemat formacji społecznej: Ekonomia klasyczna, którą poznaliśmy, ekonomia Adama Smitha i Dawida Ricardo bez wątpienia nosi silne piętno okoliczności w jakich ci autorzy żyli. A. Smith żył na początkowym etapie rozwoju przemysłowego Anglii, na początkowym etapie rewolucji przemysłowej kiedy ten rozwój nie nabrał aż... (...)


Mapa strony