Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80 % dochodu narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1000.Zadanie 1.

Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80 % dochodu narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1000.

PRODUKCJA I DOCHÓD NARODOWY KONSUMPCJA INWESTYCJE POPYT GLOBALNY
4500
5000
5500
6000


a. jaki poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę ?
b. ile wynosi wartość mnożnika wydatków inwestycyjnych ?
c. jaki poziom dochodu narodowego zapewniłby równowagę, gdyby inwestycje wzrosły o 100 ?
(A)
Zadanie 2.

Gospodarka zamknięta, bez udziału państwa, opisana jest następującymi wzorami:
C = 200 + 0,8Y
I = 300

a. oblicz PNB w równowadze ?
b. co stałoby się z poziomem PNB w równowadze, gdyby inwestycje wzrosły o 50 ?

Zadanie 3.

W gospodarce zamkniętej planowana konsumpcja wynosi 200, planowane inwestycje = 100, a produkcja globalna wynosi 360 . Oblicz :

a. wielkość planowanych wydatków
b. zmianę poziomu zapasów
c. wielkość oszczędności
d. wielkość faktycznych ( realizowanych ) inwestycji

Zadanie 4.

DOCHÓD NARODOWY KONSUMPCJA OSZCZĘDNOŚCI

 50  70
 75  90
100 110
125 130
150 150
175 170
200 190
225 210
250 230

oblicz oszczędności przy każdym poziomie dochodu narodowego
jaka jest wartość krańcowej skłonności do oszczędzania w przedziale dochodu narodowego 175 i 200 ?
jaka jest wartość krańcowej skłonności do konsumpcji dla poziomu dochodu narodowego między 50 a 70 ?Zadanie 5.

W podanej tabeli uzupełnij wartość krańcowej skłonności do konsumpcji i krańcowej skłonności do oszczędzania


DOCHÓD DO DYSPOZYCJI KONSUMPCJA KSK OSZCZĘDNOŚCI KSO
1000 1100
2000 2000
3000 2850
4000 3550
5000 4150


Zadanie 6.

Tablica przedstawia dane dotyczące realnych dochodów rozporządzalnych i wydatków konsumpcyjnych w pewnym kraju.

a. oblicz wielkość realnych oszczędności w każdym roku i odsetek zaoszczędzonych dochodów

ROK REALNE WYDATKI KONSUMPCYJNE REALNE DOCHODY ROZPORZĄDZALNE

1977 124  868 140 930
1978 131 742 150 624
1979 137 612 158 743
1980 137 234 161 581
1981 137 211 158 507
1982 138 277 158 736
1983 143 603 162 507
1984 146 657 166 951
1985 151 986 171 540
1986 159 715 178 849


Zadanie 7.

W gospodarce zamkniętej , bez sektora państwowego związek między konsumpcją ( C ) i dochodem narodowym ( Y ) przedstawia funkcja : C = 400 + 0,75 Y.
Oszczędności będą równe zero, gdy dochód narodowy wyniesie :

a. 0
b. 100
c. 300
d. 700
e. 1600

Zadanie 8.

Tablica przedstawia dane na temat konsumpcji i dochodu ( produktu ) narodowego w Hipotecji. Planowane inwestycje są autonomiczne i wynoszą 60 mld dolarów.

a. oblicz wielkość oszczędności i popytu globalnego przy każdym poziomie dochodu narodowego
b. dla każdego poziomu produkcji wylicz nie planowaną zmianę zapasów oraz wielkość faktycznych inwestycji, uwzględniając zmiany zapasów
c. gdyby w jakimś czasie dochód narodowy wyniósł 100 mld dolarów, to jak zareagowaliby producenci ?
d. gdyby w jakimś okresie dochód narodowy wyniósł 350 mld dolarów, to jak zareagowaliby producenci ?
e. jaki poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę ?
f. ile wynosi krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania ?
g. gdyby planowane inwestycje wzrosły o 15 mld dolarów, to o ile musiałby wzrosnąć dochód narodowy, aby nastąpiła równowaga ?

PRODUKCJA       ( DOCHÓD ) PLANOWANA KONSUMPCJA PLANOWANE INWESTYCJE OSZCZĘDNOŚCI POPYT GLOBALNY NIE PLANOWANA ZMIANA ZAPASÓW FAKTYCZNE INWESTYCJE
 50  35
100  70
150 105
200 140
250 175
300 210
350 245
400 280Zadanie 9.

Przedstaw wpływ zmiany krańcowej skłonności do konsumpcji na poziom dochodu narodowego zapewniającego równowagę.


Zadanie 10.

Przedstaw wpływ zmiany krańcowej skłonności do oszczędzania na wielkość dochodu narodowego zapewniającego równowagę.Zadanie 11.


F

E
C
B

A


           0                               G                  H                       J

a. załóżmy, że produkcja wynosi OG. Odczytaj poziom popytu globalnego i stwierdź, czy występuje nadwyżka popytu czy podaży ?
b. określ wysokość nie planowanej zmiany zapasów przy produkcji OG
c. jak zareagują przedsiębiorstwa na tę sytuację ?
d. określ poziom równowagi dochodu i wydatków
e. załóżmy, że produkcja wynosi OJ. Określ poziom łącznych planowanych wydatków i stwierdź, czy występuje nadwyżka popytu, czy podaży ?
f. określ wielkość nie planowanej zmiany zapasów przy produkcji OJ. Jak firmy zareagują na tę sytuację
Zadanie 12.

Wykres przedstawia inwestycje autonomiczne w gospodarce oraz funkcję oszczędności pokazującą, jak zmieniają się oszczędności wraz ze zmianami dochodu narodowego Ib jest wyjściowym poziomem inwestycji.Ic
Ib
ia
Dochód narodowy


a. wskaż wyjściowy poziom równowagi dochodu i oszczędności
b. jaki poziom inwestycji odzwierciedla wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców ?
c. jaki nowy poziom dochodu zapewni równowagę ?
d. jaka jest wielkość mnożnika ?
e. jaki poziom inwestycji wskazuje na wzrost pesymizmu wśród firm ?
f. jaki poziom dochodu zapewniły teraz równowagę ?


Zadanie 13.
Wykres ilustruje gospodarkę, w której funkcję popytu globalnego ilustruje prosta AK.


wydatki całkowite (AD)
G

F

A


      0                            B    C       D             Dochód narodowy (Y)


a. jaki wyjściowy poziom dochodu narodowego odpowiada równowadze?
b. załóżmy, że nastąpił wzrost krańcowej skłonności do oszczędzania – która linia pokazuje nową funkcję popytu globalnego ?
c. jaki poziom dochodu narodowego zapewni teraz równowagę?
d. załóżmy, że spadła krańcowa skłonności do oszczędzania– jakie położenie przyjmie funkcja popytu globalnego ?
e. jaki jest nowy poziom dochodu narodowego?
Zadanie 14.

Przyjmując, że w gospodarce zamkniętej bez państwa, planowe wydatki inwestycyjne wynoszą I=400, zaś funkcja konsumpcji opisuje równanie K= 0,8Y
a. oblicz poziom dochodu równowagi
b. ile wyniesie dochód równowagi przy funkcji konsumpcji K = 100 + 0,7Y ?
c. ile przy nowej funkcji konsumpcji wyniesie dochód równowagi, gdy rząd pobiera podatek Tn = 100 i wydaje G = 200 ?

Zadanie 15.

Funkcja konsumpcji ma postać :

C = a + ksk ( Y – T )
Konsumpcja autonomiczna, inwestycje i wydatki rządowe wynoszą odpowiednio:
A= 200, I = 200, G = 120. Krańcowa skłonność do konsumpcji ksk = 0,6 a przychody z podatków wynoszą T = tY, gdzie stopa podatkowa t = 0,2
a) jaki jest poziom produkcji w stanie równowagi ?
b) o ile zmieni się produkcja zapewniająca równowagę, jeśli wydatki rządowe zmienią się o ΔG = - 52 ?

Zadanie 16.

Dane :
a = 100, I = 100, G = 100, ksk = 0,5, Ta = 100

Wyznacz:
a) dochód narodowy zapewniający równowagę
b) mnożnik wydatków budżetowych
c) mnożnik podatkowy
d) zmianę dochodu narodowego zapewniającego równowagę, jeśli przychody z podatków wzrosną o ΔT = 100

Zadanie 17.

Oblicz wpływ połączonego efektu podatku netto  i wydatków rządowych na poziom wytwarzanego dochodu narodowego mając do dyspozycji następujące dane a = 400, ksk = 0,8 I = 1000, jeżeli :
a) nastąpi wzrost wydatków rządowych o 800, który nie będzie finansowany podatkami
b) nastąpi wzrost wydatków rządowych o 800y w 50 % finansowany będzie podatkami kwotowymi
c) nastąpi wzrost wydatków rządowych o 800, który w całości będzie finansowany podatkami kwotowymi


Zadanie 18.

Tablica przedstawia dane kraju Hipotecji, gdzie planowana konsumpcja stanowi 70% dochodu rząd wprowadza podatki netto sięgające 20 % dochodu narodowego brutto. Planowane inwestycje są równe 60 mld $, a planowane wydatki państwa wynoszą 50 mld $.

PRODUKCJA I DOCHÓD NARODOWY (Y) DOCHÓD ROZPORZĄ-DZALNY (YD) PLANOWANA KONSUM-PCJA (K) PLANOWANE INWESTYCJE ( I) WYDATKI PAŃSTWA (G) OSZCZĘDNO-ŚCI (OS) PODATKI NETTO (TN) POPYT GLOBALNY
 50
100
150
200
250
300
350
400


a. wypełnij tabele
b. jeżeli w pewnym okresie dochód narodowy wyniesie 350 mld $, to jak zareagują na to producenci?
c. jaki poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę ?
d. oblicz wielkość deficytu budżetowego przy dochodzie narodowym na poziomie zapewniającym równowagę
e. załóżmy, że wydatki państwa wzrosną o 22 mld $ - jaki jest nowy poziom dochodu narodowego zapewniającego równowagę, jaka jest obecna wielkość deficytu budżetowego i jaka jest wartość mnożnika ?


Zadanie 19.

Państwo wydatkuje na dobra i usługi 100 mln $ i wypłaca transfery równe 10% dochodu narodowego. Stopa podatków bezpośrednich wynosi 30%
a. przy jakim poziomie dochodu narodowego budżet państwa znajduje się w równowadze?
b. W jakim przedziale wartości dochodu narodowego występuje deficyt budżetowy a w jakim – nadwyżka ?
c. Jaki byłyby deficyt lub nadwyżka, gdyby dochód narodowy w stanie równowagi wynosił 400 mln $


Zadanie 20.


Zadanie dotyczy działania mnożnika w gospodarce zamkniętej: (1) z udziałem państwa i (2) bez jego udziału. Wydatki konsumpcyjne wynoszą 80% rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych. Inwestycje są autonomiczne i wynoszą 450.


Produkcja i dochód narodowy Konsumpcja (wariant1) Inwestycje Popyt globalny (wariant 1) Dochód rozporządzalny Konsumpcja (wariant 2) Wydatki państwa Popyt globalny (wariant 2)
2000
2250
2500
2750
3000

a. oblicz wielkość konsumpcji i popytu globalnego w wariancie I
b. jaki poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę ?
c. jaki poziom dochodu narodowego zapewniłby równowagę, gdyby inwestycje wzrosły o 50?
d. Oblicz wartość mnożnika

Załóżmy teraz, że rząd wprowadza podatki bezpośrednie równe 10% dochodu narodowego oraz wydatki budżetowe na kwotę 250, przy inwestycjach wynoszących nadal 450

e. oblicz sumę dochodów rozporządzalnych oraz wielkość konsumpcji i popytu globalnego w wariancie 2
f. jaki jest obecnie poziom dochodu narodowego zapewniającego równowagę ?
g. jakie są rozmiary deficytu budżetowego?

ODPOWIEDZI


Zadanie 1.

Produkcja i dochód narodowy (Y) Konsumpcja (K)
K = 0,8Y Inwestycje (I) popyt globalny AD=K+I
4500 3600 1000 4600
5000 4000 1000 5000
5500 4400 1000 5400
6000 4800 1000 5800


Ad. A.  Poziom dochodu zapewniającego równowagę to poziom dochodu, przy którym globalny podaż (produkcja/dochód narodowy) jest równy globalnego popytowi (AD). Odczytując poziom dochodu narodowego w równowadze z tabeli: Y = 5000

               1          ΔK K2-K1
Ad. B    m= --------- ;   ksk = ---------- =------------
      1-ksk         ΔY          Y2-Y1

         4000-3600
ksk = ----------------- = 4/5 = 0,2
         5000-4500

ponieważ za każdym razem wzrost  konsumpcji wywołany wzrostem dochodu narodowego ΔK = 400, zaś wzrost dochodu narodowego ΔY = 500, to w każdym momencie ksk = 0,2


                 1
Ad. C       m= --------- = 1/ 1-02 = 1/08 = 1,25
                    1-ksk      


Ad. D.

ΔY = m x ΔI

ΔY = 1,25 x 100 = 125

Zadanie 2.

Ad. A.
    Y = C + I
Y = (a + kskY) + I
Y = 200 + 0,8Y + 300
Y – 0,8Y = 200 + 300
0,2Y = 500
Y = 2.500

Ad. B

ΔY = m x ΔI
1     1
ΔY = ------------ x ΔI = --------------- x 50
1-ksk                 1 – 0,8

ΔY = 1/0,2 x 50 = 5 x 50 = 250Zadanie 3.


a. AD = K + I = 200 + 100 = 300
b. ΔZ = Y – AD = 360 – 300 = 60    
c. Os = Y – K = 360 – 200 = 160
d. Ifaktyczne = Iplanowane + ΔZ = 100 + 60 = 160

Zadanie 4.

Ad. A

Dochód narodowy (Y) Konsumpcja (K) Oszczędności (Os)
Os = Y - K
 50  70 -20
 75  90 -15
100 110 -10
125 130 -5
150 150  0
175 170  5
200 190 10
225 210 15
250 230 20


Ad. B.
            ΔOs         Os2-Os1               10 - 5
kso = ---------- =--------------- = ------------------- = 5/25 = 0,2
             ΔY          Y2-Y1               200 - 175

Ad. C

              ΔK         K2-K1               90 - 70
ksk = ---------- =--------------- = ------------------- = 20/25 = 0,8
               ΔY          Y2-Y1             75-50Zadanie 5.
(B)
Dochód do dyspozycji (Y) Konsumpcja (K) ksk Oszczędności (Os) kso
1000 1100 - -1000 -
2000 2000 0,9 0 -
3000 2850 0,85 150 0,15
4000 3550 0,7 450 0,3
5000 4150 0,6 850 0,4

Zadanie 6.

Rok Realne oszczędności Stopa oszczędności (%)
1977 16 062 11,4
1978 18 882 12,5
1979 21 131 13,3
1980 24 347 15,1
1981 21296 13,4
1982 20 459 12,9
(C) 1983 18 904 11,6
1984 20 294 12,2
1985 19 554 11,4
1986 19 134 10,7


Zadanie 7.

C = 400 + 0,75 Y.

Aby oszczędności były równe zero, to całość dochodu musi być wydatkowana na konsumpcję a zatem

Y = C

Y = 400 + 0,75 Y

Y – 0,75 Y = 400

0,25Y = 400

Y = 1 600

Zadanie 8.


Produkcja       ( dochód )
Y Planowana konsumpcja
K Planowane inwestycje
I Oszczędności
Os = Y - K Popyt globalny
AD = K + I Nie planowana zmiana zapasów
ΔZ = Y - AD Faktyczne inwestycje
If = I +ΔZ
 50  35 60 15 95 -45 15
100  70 60 30 130 -30 30
150 105 60 45 165 -15 45
200 140 60 60 200 0 60
250 175 60 75 235 15 75
300 210 60 90 270 30 90
350 245 60 105 305 45 105
400 280 60 120 340 60 120

a. przy dochodzie narodowym Y =100, popyt globalny AD= 130, produkcja globalna Y =100. Oznacza to gwałtowany spadek zapasów producenta a zatem prawdopodobnie producenci zwiększą produkcję w następnym okresie

b.. przy dochodzenia narodowym Y = 350, popyt globalny AD = 305, zaś globalna produkcja Y = 350. Oznacza to, że zapasy nie sprzedanej produkcji będą rosły a producenci  najprawdopodobniej w okresie przyszłym ograniczą produkcję

c.. jedynie przy dochodzie wynoszącym Y = 200, globalny popyt AD jest równy globalnej podaży (planowane inwestycje są wtedy równe planowanym oszczędnościom) . Jest to zatem poziom dochodu zapewniający równowagę

d.. ponieważ wzrost dochodu o 50, powoduje zawsze wzrost konsumpcji o 35, to ksk = 25/50 = 0,7

              ΔK         35
ksk = ---------- =-------------  = 0,7
             ΔY          50


c. ΔY = m x ΔI

ΔY = (1/ 1-0,7 ) x 15 = 1/0,3 x 15 = 50

Nowy dochód zapewniający równowagę Y1 = Y + ΔY = 200 + 50 = 250

Zadanie 9.


Wydatki konsumpcyjne
    AD2 = a + ksk’Y + I
                                                                          ksk’ > ksk
A AD1 = a + kskY + I                                      B
(D) Y1        Y2
          Dochód narodowy Y


Rozpatrujemy funkcją popytu globalnego AD1. . Wysokość, na jakiej zaczyna swój bieg krzywa globalnego popytu to poziom autonomicznych wydatków w gospodarce. W naszym przypadku tzn. w gospodarce dwupodmiotowej, gdzie AD = K + I, wydatki autonomiczne to A= a + I. Nachyleniem funkcji globalnego popytu jest krańcowa skłonność do konsumpcji.
(E) Załóżmy teraz, że krańcowa skłonność do konsumpcji wzrosła, zaś poziom autonomicznych wydatków nie uległ zmianie. W takim przypadku, wysokość, na jakiej rozpoczyna swój bieg pozostaje bez zmian ( nadal wydatki autonomiczne to a + I ), lecz zmienia się ( zwiększa) nachylenie funkcji konsumpcji, a przez to i funkcji globalnego popytu.
(F) Efektem wzrostu krańcowej skłonności do konsumpcji (zwiększenie nachylenie krzywej AD) jest wzrost dochodu narodowego z Y1 do Y2

Zadanie 10.

Analogicznie jak zadanie 9, tyle tylko, że zwiększamy lub zmniejszamy  nachylenie funkcji oszczędności i analizujemy zmiany dochodu w warunkach równowagi. Uwaga!!! Można to zadanie również rozwiązać ilustrując jedynie funkcję konsumpcji.
Patrząc na funkcję konsumpcji z zadania 9, gdzie krańcowa skłonność do konsumpcji uległa zwiększeniu, wiadomo, że krańcowa skłonność do oszczędzania musiała w takim wydatku ulec zmniejszeniu (ksk + kso= 1)Zadanie 11.

a. poziom popytu globalnego wynosi OB. występuje nadwyżka popytu
b. nastąpi spadek zapasów równy nadwyżce popytu, która wynosi AB
c. można się spodziewać, że nastąpi w okresie następnym zwiększenie produkcji przez firmy
d. poziom równowagi dochodu i wydatków: dochód OH, planowane wydatki OD
e. poziom łącznych planowanych wydatków wynoszą OE, występuje nadwyżka podaży
f. zapasy wzrosną o wielkość równą nadwyżce podaży czyli o EF. Przedsiębiorstwa prawdopodobnie ograniczą produkcję
Zadanie 12.
a. dochód OF, oszczędności OIb
b. OIc
c. OG
d. LM:NM
e. OIa
f. OE
(G)
Zadanie 13.


a. OC ( dochód, przy którym linia 45 stopni przecina krzywą globalnego popytu AK)
b. AJ (jeżeli wzrośnie krańcowa skłonność do oszczędzania to znaczy, że spada krańcowa skłonność do konsumpcji, a zatem nachylenie krzywej globalnego popytu AK ulegnie zmniejszeniu. Nowe jej położenie to AJ
c. OB (dochód, przy którym linia 45 stopni przecina krzywą globalnego popytu AJ)
d. AL
e. OD


Zadanie 14.

Przyjmując, że w gospodarce zamkniętej bez państwa, planowe wydatki inwestycyjne wynoszą I=400, zaś funkcja konsumpcji opisuje równanie K= 0,8Y

       a.   Y = K + I,   Y = 0,8Y + 400,        Y – 0,8Y = 400,          0,2Y = 400      Y = 2000


b. Y = K + I,      Y = 100 + 0,7Y + 400,     Y – 0,7Y = 100 + 400           0,3Y = 500    Y = 1666,6

c.

1
Y = ------------------ x (a – kskTa +I +G)
            1-ksk (1-t)

wiemy, że:
a. ksk = 0,7 (z nowej funkcji konsumpcji),
b. t = 0 (wartość podatku w zadaniu określona jest kwotowo a nie procentowo, a zatem podatki procentowe nie występują)
c. a = 100 (z nowej funkcji konsumpcji),
d. Ta = 100 (wartość podatku w zadaniu określona jest kwotowo a nie procentowo, a zatem podatki autonomiczne, inaczej kwotowe, Ta=100)
e. I = 400
f. G = 200

A zatem:

1
Y = ------------------ x (100 – 0,7 x 100 + 400 + 200) = 1/0,3 x 530 = 1 766,67
            1-0,7 (1-0) Zadanie 15.

                   1
a. Y = ------------------- ( a – kskTa + I + G)
1- ksk(1-t)


       1
Y = -----------------------(200 +200+120) = 1/ 0,52 x 520 = 1000
1- 0,6(1 –0,2)b. ΔY = m x ΔG

                    1
    ΔY = ---------------- x (-52) = 1/0,52 x (-52) = - 100
               1-0,6(1 –0,2) Zadanie 16.

Dane :
a = 100, I = 100, G = 100, ksk = 0,5, Ta = 100

                            1
a. Y = ------------------- ( a – kskTa + I + G) = ( 1/1-0,5) x (100-0,5 x 100+100+100) = 2 x 250 = 500
                  1-ksk(1-t)
(H)
(I)
(J)   1
(K) b           m =  -------------- = 1/ 1-0,5 = 2
(L)      1-ksk(1-t)
(M)
(N)            - ksk                      -0,5
(O) c.          m = ------------------- = - --------------- = -0,5/0,5 = - 1
                        1-ksk(1-t)             1- 0,5


d. ΔY = m x Δta    = - 1 x 100 = - 100Zadanie 17.

Oblicz wpływ połączonego efektu podatku netto  i wydatków rządowych na poziom wytwarzanego dochodu narodowego mając do dyspozycji następujące dane a = 400, ksk = 0,8 I = 1000, jeżeli :
d) nastąpi wzrost wydatków rządowych o 800, który nie będzie finansowany podatkami
e) nastąpi wzrost wydatków rządowych o 800y w 50 % finansowany będzie podatkami kwotowymi
f) nastąpi wzrost wydatków rządowych o 800, który w całości będzie finansowany podatkami kwotowymi

ad A.

ΔY = m x ΔG
                                             1
(P) ΔY  =  --------------  x 800 = 1 / 1 – 0,8 x 800 = 5 x 800 = 4000
(Q)                                  1-ksk(1-t)
(R)
(S) ad. B
(T)
(U)
(V) ΔY = m x ΔG + m x ΔT


                                             1 1 -0,8
(W) ΔY  =  --------------  x 800 + ------------------ x 400 = 1/1-0,8 x 800 +   ----------- x 400
(X)                                  1-ksk(1-t)            1-ksk(1-t)                                           1 – 0,8


ΔY = 4000 – 1600 = 2400

Ad C


                                             1 1 -0,8
(Y) ΔY  =  --------------  x 800 + ------------------ x 800 = 1/1-0,8 x 800 +   ----------- x 800
(Z)                                  1-ksk(1-t)            1-ksk(1-t)                                           1 – 0,8


ΔY = 4000 – 3200 = 800
Zadanie 20.

Ad. A, B

Produkcja i dochód narodowy (Y) Dochód rozporzą-dzalny (Yd) Planowana konsum-pcja (K) Planowane inwestycje
( I) Wydatki państwa (G) Oszczędno-ści (Os) Podatki netto (Tn)

Popyt globalny
 50 40 28 60 50 12 10 138
100 80 56 60 50 24 20 166
150 120 84 60 50 36 30 194
200 160 112 60 50 48 40 222
250 200 140 60 50 60 50 250
300 240 168 60 50 72 60 278
350 280 196 60 50 84 70 306
400 320 224 60 50 96 80 334Ad. C.

Przy dochodzie narodowym Y= 350 mld dol. Popyt globalny wynosi tylko 306 mld dol. Producenci stwierdzą wzrost zapasów i w następnym okresie zmniejszą produkcję

Ad. D

Równowaga ma miejsce, gdy popyt globalny AD rózny jest podaży globalnej ( gdy I + G = Os + Tn) – nowy dochód równowagi Y = 250 mld dol

Ad. E

Wydatki państwa = 50 mld dol
Wpływy = 0,2 x 250 = 50 mld dol

Budżet jest zrównoważony

Ad. F
Wydatki państwa wynoszą teraz 72 mld dol, poziom dochodu w równowadze wzrasta do 300 mld dol

Ad. G

Wydatki państwa wynoszą teraz 72 mld dol., a podatki netto o2, x 300 = 60 mld dol. Deficyt budżetowy wynosi więc 12 mld dol.

Mnożnik równa się 50/ 22 = 2,27Zadanie 21.

a. przy dochodzie narodowy równym 500 mln $
b. do 500 mld $ - deficyt, powyżej 500 mld $ - nadwyżka budżetowa
c. podatki netto wyniosłyby 80 mln$ a więc przy wydatkach państwa na poziomie 100 mln $ deficyt budżetowy wynosiłby 20 mls $
(AA) d. nadwyżka 50 mld $

Zadanie 22.


Zadanie dotyczy działania mnożnika w gospodarce zamkniętej: (1) z udziałem państwa i (2) bez jego udziału. Wydatki konsumpcyjne wynoszą 80% rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych. Inwestycje są autonomiczne i wynoszą 450.

Ad. A, E

Produkcja i dochód narodowy Konsumpcja (wariant1) Inwestycje Popyt globalny (wariant 1) Dochód rozporządzalny Konsumpcja (wariant 2) Wydatki państwa Popyt globalny (wariant 2)
2000 1600 450 2050 1800 1440 250 2140
2250 1800 450 2250 2025 1620 250 2320
2500 2000 450 2450 2250 1800 250 2500
2750 2200 450 2650 2475 1089 250 2680
3000 2400 450 2850 2700 2160 250 2860


Ad. B                   Y = 2250

Ad. C                   Y = 2500

Ad. D            m = 250/5 = 5

Ad. F               Y = 2500

Ad. G          budżet jest zrównoważony

Ad. H po wprowadzeniu budżetu państwa, dochód narodowy na poziomie równowagi wzrasta z 2250 do 2500, mimo że państwo nie wydaje więcej niż zbiera podatków

Ad. I             2750


Ad. J            m = 250/7 = 3,57


                           


Kolejny temat to Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Zarządzanie zasobami ludzkimi W procesach gospodarczych zasadniczą rolę odgrywa sprawność zarządzania rozumiana jako skuteczne prowadzenie przedsiębiorstw do celu, zapewnienie mu korzystnej pozycji na rynku, dobrego wizerunku w otoczeniu i osiągnięcia możliwie największych korzyści ze wszystkich zasobów, procesów i informacji, którymi... (...)


Kolejny temat to Organizacje: Phare:

Organizacje - Phare Inicjatywa Unii Europejskiej na rzecz przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej Co to jest Phare? W połowie 1989 roku, podczas spotkania grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata podjęto decyzję o uruchomieniu specjalnego funduszu pomocowego zarządzanego przez Komisję Europejską, który miał na celu pomóc Polsce i Węgrom... (...)


Kolejny temat to 6. Krytyka szlachty w literaturze polskiej:

6. Krytyka szlachty w literaturze polskiej Szlachta przez wiele wieków naszej historii była nie najliczniejszą, ale za to najważniejszą grupą społeczną, dbając o obronę granic, tworząc kulturę i tradycję narodową. Mimo to wielokrotnie była wówczas krytykowana i atakowana przez przedstawicieli samej szlachty. Pierwsze słowa krytyki pojawiają się już w epoce renesansu. Mikotaj... (...)


Mapa strony