Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Scharakteryzuj system gospodarki rynkowej w Polsce i funkcje państwa w tym systemieScharakteryzuj system gospodarki  rynkowej w Polsce i funkcje państwa w tym systemie.
Warunki:
* konkurencja; * własność prywatna (swoboda podejmowanie decyzji);* gorzkie jarzmo budżetu, dopuszczające bankructwo; * swoboda, wolna wymiana dóbr i usług (np. barier celnych);* posiadanie niezbędnego kapitału pieniężnego i źródeł zasilania w zdecentralizowanym systemu  podmiotów gospodarczych;
Funkcje: *ochrona własności prywatnej, umożliwienie konkurencji na rynku, ochrona konkurencji;* zapewnienie legalnej podstawy bankructwa; * zapewnienie wolnej wymiany dóbr i usług;* zapewnienie podstaw do restrukturyzacji gospodarki; * państwo powinno spełniać rolę służebną dla mechanizmów rynkowych; * państwo powinno wzmacniać mechanizmy rynkowe i działać na jego rzecz.
Ingerencji państwa (państwowa): * ochrona środowiska; * wspieranie oświaty i kultury; * rozbudowa infrastruktury technicznej (drogi itp.); * zapewnienie makro stabilizacji (niska inflacja, mocny pieniądz, niskie podatki, zrównoważenie budżetu, stanie na straży polityki monetarnej); * w zakresie osłon socjalnych (z uwzględnieniem jego możliwości);  * przeciwdziałanie masowemu bezrobociu;
                           


Kolejny temat to Jakie są cele polityki pieniężnej banku centralnego ?:

Jakie są cele polityki pieniężnej banku centralnego ? BANKI CENTRALNE - jednostki państwowe lub podporządkowane państwu o różnym stopniu autonomii, w zależności od państwa; warunkiem ich skuteczności jest niezależność. Bank Centralny jest jednostką zwierzchnią nad innymi bankami, nie jest jednostką komercyjną. Funkcje BC: a) centralny bank państwa: formułowanie polityki pieniężnej, organizacje procesu rozliczeń... (...)


Kolejny temat to Zabezpieczenie społeczne - Uwagi ogólne:

Zabezpieczenie społeczne Uwagi ogólne Zarówno doświadczenie historyczne, jak i obserwacja współczesnych kierunków rozwoju społeczeństw, pozwalają stwierdzić, że jedną z cech charakteryzujących proces rozwojowy jest istnienie w poszczególnych społeczeństwach grup i jednostek społecznych, które z różnych powodów i na różnych etapach własnego rozwoju nie potrafiły dawniej i nie są w stanie również... (...)


Kolejny temat to :

A 1. Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: a) Ogólnozakładowe b) Bezpośrednie c) Materiałów d) Robocizny 2. Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: a) Programowaniu b) Usprawnianiu c) Decydowaniu d) Koordynowaniu 3. Akcja jest: a) Papierem wartościowym, będącym dowodem uczestnictwa w spółce b) Papierem wartościowym umożliwiającym nabycie składników majątkowych pochodzących z prywatyzacji bezpośredniej c) Papierem wartościowym, z którego posiadania czerpie się odsetki 4. Akcja jest formą uczestnictwa w: a) Spółdzielni b) Spółce komandytowej c) Niektórych spółkach kapitałowych 5. Akcja może... (...)


Mapa strony