Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
wykonawstwo pod klucz warszawa wykonawstwo pod klucz warszawa wykonawstwo pod klucz warszawa
koła łańcuchowe koła łańcuchowe koła łańcuchowe
przenośniki przenośniki przenośniki
części maszyn części maszyn części maszyn
hurtownia kosmetyczna poznań hurtownia kosmetyczna poznań hurtownia kosmetyczna


POLITYKA SZLACHTY:POLITYKA SZLACHTY:
- Anty chłopska: • uniemożliwienie im ucieczek ze wsi (1496), do miasta może odejść tylko jeden chłop w roku, a z pośród synów tylko jeden może odejść na naukę (w praktyce oznacza przywiązanie chłopów do rodzinnej wsi), • właściciele ziemscy przejmują sądownictwo nad chłopami, • ciągłe podnoszenie pańszczyzny, • (1518) - państwo zrzeka się ingerencji w stosunki między panem a chłopem,            • (1520) - (sejm toruński) ustala obowiązkowy wymiar pańszczyzny (jeden dzień z łana w tygodniu, zakaz kontaktu chłopa z miastem - ograniczenie wyjazdów).
- Anty mieszczańska : • Taksy wojewodzińskie, cenniki na wytwory rzemieślnicze, które umożliwiały szlachcie kontrolę cen, • zabroniono mieszczanom posiadania ziem poza miastem, a posiadane należało odsprzedać szlachcie (1496 - 1538), • mieszczanie muszą płacić cło na towary sprowadzane z zagranicy, • mieszczanie nie mogą piastować wyższych urzędów świeckich ani duchownych.

posesjonaci - posiadają dobra ziemskie i posesje :  magnaci - (magnus - wielki), posiadają prywatne miasta, prywatne wojsko, duże wpływy w państwie, posiadają nawet do kilkudziesięciu wsi (np. Zamojscy, Potoccy, Lubomirscy, Radziwiłłowie),  szlachta średnia - posiadali kilkanaście wsi, sama nie pracuje, (najliczniejsza),  zagrodnicy - posiadają własne gospodarstwo na którym pracują - (szlachta schłopiana).
nieposesjonaci - nie posiadają nic:  chałupnicy - posiadają chałupę ale nie mają własności,  komornicy - żyją kątem u szlachty średniej (szlachta zaściankowa) nie posiadają własności,  gołota - posiadają tylko tytuł, służą w wojsku,  szlachta służebna - wynajmują się i służą u szlachty  bardziej zamożnej.

Program :  stałe dochody państwa,  sejm najwyższym organem w państwie,  spisać i ujednolicić prawo,  ujednolicić podatki,  zacieśnić związek Unii z Litwą (zespolić, zintegrować), reforma kościoła,  opodatkowanie kościoła,  osłabić magnaterię,  usprawnić państwo,  odzyskanie dóbr królewskich, które zostały przekazane bez zgody sejmu.
Realizacja:  spisano dobra królewskie (spis majątku królewskiego),  czwarta część dochodów z dóbr królewskich (kwarta) zostanie przeznaczona na utrzymanie stałej armii (wojsko kwarciane),  dobra ziemskie monarchy stały się dobrami państwowymi,  skodyfikowano prawo- Jan Łaski,  zakaz wykonywania wyroków sądów kościelnych przez starostów,  ujednolicono system miar i wag,  odebrano większą część majątków magnaterii,  zreformowano podatki,  sąd kontrolował majątki królewskie i finanse królewskie,  unifikacja, zniwelowanie różnic (zniesienie) pomiędzy Rzeczpospolitą a Prusami Królewskimi,  zawarto realną unię pomiędzy Polską a Litwą (1569r.),  przystąpienie króla Augusta do realizacji planu.

Przyczyny unii :  szlachta polska zainteresowana jest ekspansją polityczną i ekonomiczną na wschód,        litewska szlachta średnia chce zrównania praw i przywilejów ze szlachtą polską,  kościół katolicki chce pozyskać nowych wyznawców,  lęk Litwy przed ekspansją rosyjską, turecką i tatarską.

SKUTKI UNI :  dodatnie -  powiększenie terytorium,  starcie się kultur (mieszanie się kultur),  wzrost potencjału ekonomicznego i militarny,  nowe kierunki ekspansji handlowej,  mozaika narodów, religii i kultur wpływała na tolerancję.
Ujemne - wzrosła ilość sąsiadów (wrogów) - Turcja, Rosja, Szwecja, Tatarzy,  zbyt długie granice do obrony,  wzrost potęgi magnatów,  konflikty narodowościowe religijne (np. powstanie Chmielnickiego),  polityka polska została zdominowana, podporządkowana w kierunku wschodnim.

Artykuły henrykowskie (stałe, niezmienne, miały obowiązywać każdego władcę)
gwarantowano niezmienność  przywilejów szlacheckich
niezmienność ustroju ( demokracja szlachecka )
obowiązek zwoływania sejmu co 2 lata
wybór króla na drodze wolnej elekcji
nad poczynaniami króla będą czuwać rezydencji-senatorzy
sejm będzie kontrolował politykę wew. i zewn.

Pacta conwenta ( osobiste zobowiązania )
ślub z Anną Jagiellonkaspłacić długi Zygmunta Augusta
kształcić młodzież polską  w Paryżu
sfinansować budowę floty
wprowadzić flotę francuską na Bałtyk
sprowadzić do Polki 4 tyś. piechoty gaskońskiej

Spór Zygmunta III Wazy ze szlachtą
Król : zabiegał o interesy własnej dynastii Wazów, dążył do wzmocnienia swojej władzy, nie chciał uznać konfederacji warszawskiej, ograniczenie roli izby poselskiej, stały skarb i wojsko.
Szlachta: rząda przestrzegania wolności wyznania, zablokowanie działalności najwyższego organu demokracji szlacheckiej, na sejmie w 1606 izba poselska odrzuciała program królewski, porzucenie obrad sejmu, antykrólewski rokosz, niechętna polityce kontreformacyjnej króla i jego jezuickiemu otoczeniu.

                           


Kolejny temat to Strategia to program definiowania i realizacji celów (długo- i krótkoterminowych) organizacji oraz pełnienie jej misji.:

Strategia to program definiowania i realizacji celów (długo- i krótkoterminowych) organizacji oraz pełnienie jej misji. Cele organizacji wyznaczają główne kierunki strategii. Cele mogą być krótko- i długoterminowe. Misja to powód istnienia organizacji – jest to hasło nadrzędne firmy: „W czym jesteśmy dobrzy? Stawiamy na wysoką jakość lub zadowolenie klienta”. Misja → Zadania... (...)


Kolejny temat to Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata.:

Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata. Wizja Boga i świata stworzonego przez niego, różnie przekształcana w literaturze, bierze się oczywiście z Biblii. Już w Księdze Świętej Bóg ma różne oblicza – raz jest srogim Ojcem karzącym, innym razem jest miłosierny i wybaczający. W surowym średniowieczu chrześcijańskim... (...)


Kolejny temat to Kalkulacja kosztów metodą ABC:

Kalkulacja kosztów metodą ABC ... (...)


Mapa strony