Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


POLITYKA SZLACHTY:POLITYKA SZLACHTY:
- Anty chłopska: • uniemożliwienie im ucieczek ze wsi (1496), do miasta może odejść tylko jeden chłop w roku, a z pośród synów tylko jeden może odejść na naukę (w praktyce oznacza przywiązanie chłopów do rodzinnej wsi), • właściciele ziemscy przejmują sądownictwo nad chłopami, • ciągłe podnoszenie pańszczyzny, • (1518) - państwo zrzeka się ingerencji w stosunki między panem a chłopem,            • (1520) - (sejm toruński) ustala obowiązkowy wymiar pańszczyzny (jeden dzień z łana w tygodniu, zakaz kontaktu chłopa z miastem - ograniczenie wyjazdów).
- Anty mieszczańska : • Taksy wojewodzińskie, cenniki na wytwory rzemieślnicze, które umożliwiały szlachcie kontrolę cen, • zabroniono mieszczanom posiadania ziem poza miastem, a posiadane należało odsprzedać szlachcie (1496 - 1538), • mieszczanie muszą płacić cło na towary sprowadzane z zagranicy, • mieszczanie nie mogą piastować wyższych urzędów świeckich ani duchownych.

posesjonaci - posiadają dobra ziemskie i posesje :  magnaci - (magnus - wielki), posiadają prywatne miasta, prywatne wojsko, duże wpływy w państwie, posiadają nawet do kilkudziesięciu wsi (np. Zamojscy, Potoccy, Lubomirscy, Radziwiłłowie),  szlachta średnia - posiadali kilkanaście wsi, sama nie pracuje, (najliczniejsza),  zagrodnicy - posiadają własne gospodarstwo na którym pracują - (szlachta schłopiana).
nieposesjonaci - nie posiadają nic:  chałupnicy - posiadają chałupę ale nie mają własności,  komornicy - żyją kątem u szlachty średniej (szlachta zaściankowa) nie posiadają własności,  gołota - posiadają tylko tytuł, służą w wojsku,  szlachta służebna - wynajmują się i służą u szlachty  bardziej zamożnej.

Program :  stałe dochody państwa,  sejm najwyższym organem w państwie,  spisać i ujednolicić prawo,  ujednolicić podatki,  zacieśnić związek Unii z Litwą (zespolić, zintegrować), reforma kościoła,  opodatkowanie kościoła,  osłabić magnaterię,  usprawnić państwo,  odzyskanie dóbr królewskich, które zostały przekazane bez zgody sejmu.
Realizacja:  spisano dobra królewskie (spis majątku królewskiego),  czwarta część dochodów z dóbr królewskich (kwarta) zostanie przeznaczona na utrzymanie stałej armii (wojsko kwarciane),  dobra ziemskie monarchy stały się dobrami państwowymi,  skodyfikowano prawo- Jan Łaski,  zakaz wykonywania wyroków sądów kościelnych przez starostów,  ujednolicono system miar i wag,  odebrano większą część majątków magnaterii,  zreformowano podatki,  sąd kontrolował majątki królewskie i finanse królewskie,  unifikacja, zniwelowanie różnic (zniesienie) pomiędzy Rzeczpospolitą a Prusami Królewskimi,  zawarto realną unię pomiędzy Polską a Litwą (1569r.),  przystąpienie króla Augusta do realizacji planu.

Przyczyny unii :  szlachta polska zainteresowana jest ekspansją polityczną i ekonomiczną na wschód,        litewska szlachta średnia chce zrównania praw i przywilejów ze szlachtą polską,  kościół katolicki chce pozyskać nowych wyznawców,  lęk Litwy przed ekspansją rosyjską, turecką i tatarską.

SKUTKI UNI :  dodatnie -  powiększenie terytorium,  starcie się kultur (mieszanie się kultur),  wzrost potencjału ekonomicznego i militarny,  nowe kierunki ekspansji handlowej,  mozaika narodów, religii i kultur wpływała na tolerancję.
Ujemne - wzrosła ilość sąsiadów (wrogów) - Turcja, Rosja, Szwecja, Tatarzy,  zbyt długie granice do obrony,  wzrost potęgi magnatów,  konflikty narodowościowe religijne (np. powstanie Chmielnickiego),  polityka polska została zdominowana, podporządkowana w kierunku wschodnim.

Artykuły henrykowskie (stałe, niezmienne, miały obowiązywać każdego władcę)
gwarantowano niezmienność  przywilejów szlacheckich
niezmienność ustroju ( demokracja szlachecka )
obowiązek zwoływania sejmu co 2 lata
wybór króla na drodze wolnej elekcji
nad poczynaniami króla będą czuwać rezydencji-senatorzy
sejm będzie kontrolował politykę wew. i zewn.

Pacta conwenta ( osobiste zobowiązania )
ślub z Anną Jagiellonkaspłacić długi Zygmunta Augusta
kształcić młodzież polską  w Paryżu
sfinansować budowę floty
wprowadzić flotę francuską na Bałtyk
sprowadzić do Polki 4 tyś. piechoty gaskońskiej

Spór Zygmunta III Wazy ze szlachtą
Król : zabiegał o interesy własnej dynastii Wazów, dążył do wzmocnienia swojej władzy, nie chciał uznać konfederacji warszawskiej, ograniczenie roli izby poselskiej, stały skarb i wojsko.
Szlachta: rząda przestrzegania wolności wyznania, zablokowanie działalności najwyższego organu demokracji szlacheckiej, na sejmie w 1606 izba poselska odrzuciała program królewski, porzucenie obrad sejmu, antykrólewski rokosz, niechętna polityce kontreformacyjnej króla i jego jezuickiemu otoczeniu.

                           


Kolejny temat to Strategia to program definiowania i realizacji celów (długo- i krótkoterminowych) organizacji oraz pełnienie jej misji.:

Strategia to program definiowania i realizacji celów (długo- i krótkoterminowych) organizacji oraz pełnienie jej misji. Cele organizacji wyznaczają główne kierunki strategii. Cele mogą być krótko- i długoterminowe. Misja to powód istnienia organizacji – jest to hasło nadrzędne firmy: „W czym jesteśmy dobrzy? Stawiamy na wysoką jakość lub zadowolenie klienta”. Misja → Zadania... (...)


Kolejny temat to Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata.:

Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata. Wizja Boga i świata stworzonego przez niego, różnie przekształcana w literaturze, bierze się oczywiście z Biblii. Już w Księdze Świętej Bóg ma różne oblicza – raz jest srogim Ojcem karzącym, innym razem jest miłosierny i wybaczający. W surowym średniowieczu chrześcijańskim... (...)


Kolejny temat to Kalkulacja kosztów metodą ABC:

Kalkulacja kosztów metodą ABC ... (...)


Mapa strony