Czytelnia twoje.tematyczne.info
Polecamy
GotLink.pl


Konflikt, typy konfliktów i ich rola w zachowaniuKonflikt, typy konfliktów i ich rola w zachowaniu
a) konflikt – wszelkie zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów , poglądów. W sensie psychicznym sprzeczność występująca w wypadku zaistnienia u kogoś co najmniej dwu potrzeb, których jednoczesne zaspokojenie jest niemożliwe. Podobnie w wypadku dwu motywów, jednocześnie pobudzających i hamujących działanie.
b) Klasyfikacja konfliktów:
- Interpersonalne
· konflikt o sumie zerowej
· konflikt i sumie mieszanej
- intrapersonalne, konflikty wewnętrzne między dwoma motywami, z zaangażowaniem silnych emocji.
· dążenie – dążenie
· unikanie – dążenie
· dążenie – unikanie: atrakcyjny cel, ale droga nieprzyjemna
c) strategie rozwiązywania:
- unikanie – izolacja, separacja
- uległość – podporządkowanie dominacji
- kompromis
- współpraca – strukturalna poprawa
- rywalizacja
                           


Kolejny temat to Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej:

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - "Państwo", Arystotelesa - "Polityka" i Cycerona. W dobie humanizmu sprawy państwa podejmuje... (...)


Kolejny temat to EUROPA - wiadomości encyklopedyczne:

EUROPA - wiadomości encyklopedyczne Kontynent na półkuli północnej. Od płn. i płd. otaczają Europę: Ocean Atlantycki i jego morza poboczne: Barentsa, Norweskie, Północne oraz morza śródlądowe: Białe, Bałtyckie i Śródziemne (z morzami: Liguryjskim, Tyrreńskim, Adriatyckim, Jońskim, Egejskim, Czarnym i Azowskim). Od Afryki Europę oddzielają cieśniny: Sycylijska i Gibraltarska, od Azji... (...)


Kolejny temat to Przedstawić główne pozycje bilansu banku.:

Przedstawić główne pozycje bilansu banku. AKTYWA 1. Majątek trwały - wartości niematerialne i prawne, -rzeczowy majątek trwały -finansowe składniki 2. Majątek obrotowy -Papiery wartościowe -Należności *podmiotów finansowych, *podmiotów niefinansowych *jednostek budżetowych *różni dłużnicy -Środki pieniężne *gotówka *środki na rachunku w NBP *rezerwy obowiąz. w NBP 3.Rozliczenia międzynarodowe czynne PASYWA 1.Kapitał własny -akcyjny -zapasowy -rezerwowy 2.Zobowiązania (kap. obcy) -zobow. wobec NBP -zobow. wobec instyt. finans. z tytułu zaciągnietych kredytów i przyjmow. depozytów -zob.... (...)


Mapa strony